Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 22.10.2019 do 06.11.2019 15:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 31 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z wykorzystaniem dostępnych obiektów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo (m.in. Instytucje Kultury, Miejsca Aktywności Lokalnej, publiczne placowki oświatowe, obiekty kościelne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich) na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z wykorzystaniem dostępnych obiektów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo (m.in. Instytucje Kultury, Miejsca Aktywności Lokalnej, publiczne placowki oświatowe, obiekty kościelne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich) na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zadanie może zostać zrealizowane jedynie przez podmioty dysponujące miejscem/ami umożliwiającymi prowadzenie programu kulturalnego (przedstawionego w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji zainetesowanych stron).

Oferta powinna zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych i takich na które oferent ma wpływ.

  • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego)

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest  za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl. Przygotowaną w generatorze ofertę należy złozyć elektronicznie, następnie wydrukować potwierdzenie jej złożenia, podpisać i dostarczyć na adres wskazany w ogłoszeniu naboru . Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. (Nie wystarczy parafowanie dokumentu). Następnie wygenerowane potwierdzenie należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa i złożyć w punkcie podawczym (stanowisko 1 i 2)  w terminie 2 dni od dnia złożenia oferty w Generatorze.

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama