Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ŚRODKI Z BUDŻETU RAD OSIEDLI: Nabór ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku...

Reklama
ŚRODKI Z BUDŻETU RAD OSIEDLI: Nabór ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania
Nabór od 20.03.2019 do 26.11.2019 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 166,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Nabór adresowany jest wyłącznie do oferentów, którzy zgodnie z uchwałą Rady Osiedla posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Kultury.

Organ samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania publicznego bierze pod uwagę rekomendację wskazanej Rady Osiedla, której projekt dotyczy.

Uwaga!

1. W związku z powyższym prosimy o poprzedzenie złożenia wniosku, uzyskaniem  rekomendacji dla zadania publicznego  od właściwej  Rady Osiedla w formie UCHWAŁY.  Papierową wersję uchwały Rady Osiedla ze wskazanym tytułem zadania, nazwą oferenta oraz kwotą zabezpieczoną na realizację zadania - prosimy dołączyć do potwierdzenia złożenia oferty.

2. W przypadku, jeśli Oferent nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, prosimy o załączenie, w wersji elektronicznej statutu/ regulaminu organizacji.

3. Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

 

Wykaz planowanych przedsięwzięć wskazanych do realizacji przez Rady Osiedli:


1. Antoninek - Zieliniec- Kobylepole:
 Organizacja festynów – 20 000,00 zł

2. Jeżyce:
 Rozwój dzieci przez sztukę i ruch - warsztaty z tańca, jogi, break dance, graffiti zakończone     piknikiem rodzinnym z pokazem autorstwa dzieci – 9 500,00 zł

3. Krzyżowniki-Smochowice:

- Zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne) – 15 000,00 zł

4. Morasko-Radojewo:
 Organizacja zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla – 10 000,00 zł

5. Sołacz:
- Organizacja Koncertów Sołackich – 16 000,00 zł

- Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Wierzbaka – 3 500,00 zł

6. Stare Miasto:
 Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla – 60 000,00 zł

7. Stare Winogrady:
 Działania kulturalno-edukacyjne na terenie Szeląga – 5 000,00 zł

8. Wilda:
 Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla – 7 500,00 zł

9. Grunwald Południe:
Organizacja koncertu pasyjnego w Kościele pw. Św. Rodziny – 5 000,00 zł

10. Rataje:
- Organizacja wydarzeń ocharakterze kulturalnym (wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich) – 10 000,00 zł

- Organizacja trzech koncertów Chóru Festa Decoro dla mieszkańców osiedla z okazji świąt państwowych i kościelnych – 5 000,00 zł

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków w trybie art 19a w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację (zgodnie z jej statutem) wraz z uchwałą Rady Osiedla.

 

Uwaga!

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok. Nabór prowadzony jest w systemie Witkac.pl., końcowa data naboru wniosków to 26.11.2019 r

Informujemy również:

Że w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji  kosztów. Dopuszczalne zwiększenie pojedynczego kosztu finansowanego z dotacji nie może wynieść więcej niż 15 % może jednak ulec zmniejszeniu w dowolnej wysokości.

Wydział Kultury zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama