Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie proiorytetu: Turystyka i krajoznawstwo w zakresie: a)...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie proiorytetu: Turystyka i krajoznawstwo w zakresie: a) organizacji imprez tematycznych budujących atrakcyjność turystyczną miejscowości, b) działań wspierających atrakcyjność turystyczną gminy lub poszczególnych jej miejscowości m. in. poprzez działania na rzecz budowania lokalnych produktów turystycznych,
Nabór od 24.06.2019 do 30.10.2019 00:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 27,45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Realizacja zadań publicznych składanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze:

Turystyka i krajoznawstwo w zakresie:

a) organizacji imprez tematycznych budujących atrakcyjność turystyczną miejscowości,

b) działań wspierających atrakcyjność turystyczną gminy lub poszczególnych jej miejscowości m. in. poprzez działania na rzecz budowania lokalnych produktów turystycznych.

Adresaci: mieszańcy gminy Mielno, turyści przebywający na terenie gminy Mielno.

Kwota przeznaczona na dotacje: 27 450 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł 00/100 gr)
Kwota dotacji na zadanie do 10 000 zł

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków w trybie art 19a w niniejszym obszarze.

Aby możliwe było ubieganie się o mały grant z publicznych środków finansowych Burmistrza Mielna należy wyszukać za pomocą platformy do składania wniosków Witkac.pl obszaru pożytku publicznego pt.  "Turystyka i krajoznawstwo".

W formie papierowej powinno zostać dostarczone:

- oferta- formularz wygenerowany w systemie, wydrukowany i opatrzony podpisami osób reprezentujących organizację (zgodnie z jej statutem). 

Brak złożenia oferty w wersji papierowej skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.

Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury małego grantu

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczyć 10 000 zł
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niz 90 dni, w okresie do 31 grudnia 2019 r.
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • zadania publiczne powinny mieć charakter lokalny lub regionalny;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Mielna, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a do wyczerpania środków na dotacje, przewidywany termin zakończenia naboru -  30.10.2019 r.
  • Nabór prowadzony jest w systemie Witkac.pl.,

Organizator naboru zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji  zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Źródło: Urząd Miejski w Mielnie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama