Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 26.09.2019 do 18.10.2019 23:59
Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

 1. Rodzaj zadania: Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 8 000,00 zł
 3. Zasady przyznania dotacji:
  1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  2. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania w zakresie objętym konkursem.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Oferta składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora „WITKAC”. Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie Poświadczenie Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku.
  4. Do PZO należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
  5. Na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.
  6. Złożenie oferty w inny sposób niż za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków lub złożenie PZO po terminie, spowoduje jej odrzucenie z przyczyn formalnych.
  7. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć załącznik określony w pkt 3.4 do każdego PZO osobno.
  8. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
   1. brakujących podpisów pod PZO, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   2. złożenia podpisu pod załącznikiem do PZO przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   4. dostarczenia wersji papierowej pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji.
  9. Oceny formalnej oferty dokonuje pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialny za organizację konkursu poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  10. Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego według trybu określonego w § 14 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok przyjętego uchwałą nr IIII/18/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, poprzez wypełnienie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  12. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
   1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
   3. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
   4. działalność polityczną lub religijną,
   5. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
   6. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
   7. koszty kar i grzywien,
   8. koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym).
  13. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a podmiotem, którego oferta została wybrana.
  14. Zarząd Powiatu Słupskiego po przyznaniu dotacji może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż 1 grudnia 2019 r. i zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
  2. Oferent przedstawi szczegółową propozycję organizacji Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami wraz z opisem jego przebiegu, wyszczególnieniem miejsca, dokładnego terminu, zasięgu działania, orientacyjnej liczby osób objętych realizacją zadania.
  3. Oferent w harmonogramie Dnia Godności uwzględni i zaproponuje przebieg uroczystości wręczenia Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” oraz związane z nią koszty, przy założeniu, iż Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku zakupi z własnych środków statuetki i przygotuje dyplomy.
  4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Oferent realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w wersji elektronicznej za pomocą systemu naboru wniosków „WITKAC” oraz dostarczenia lub przesłania do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 w formie papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą merytoryczne wykonanie zadania, w terminie określonym w umowie.
 5. Termin składania ofert.
  1. Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie: witkac.pl do dnia 18 października 2019 r., do godz. 23.59.
  2. Wydruk PZO podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy przesłać lub dostarczyć do dnia 22 października 2019 r., do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia) do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
  1. Pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialny za organizację konkursu dokonuje weryfikacji formalnej oferty w oparciu o następujące kryteria:
   1. złożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych,
   2. dostarczenie Poświadczenia Złożenia Oferty w terminie,
   3. Poświadczenie Złożenia Oferty przez upoważnione osoby,
   4. złożenie oferty przez organizację działającą w zakresie zadań objętych konkursem,
   5. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do realizacji zadania,
   6. załączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
   7. załączenie kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy oferentem jest spółka prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa.
  3. Komisja ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
   1. oferta zgodna z ogłoszonym konkursem;
   2. oferta ma wymiar powiatowy, tj. podmiotami działań są mieszkańcy powiatu słupskiego;
   3. opis beneficjentów zadania (liczebność, sposób rekrutacji);
   4. opis realizacji zadania (zaproponowane działania, wymiar powiatowy, skala działań);
   5. efekty i rezultaty zadania (mierzalne i niemierzalne);
   6. spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania;
   7. realność kosztów;
   8. wysokość wkładu własnego, w tym z innych źródeł;
   9. kwalifikacje i doświadczenie (zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego, dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju).
  4. W przypadku gdy oferta nie spełnia kryterium określonego w punkcie 6.3.1 lub 6.3.2 Komisja opiniuje tę ofertę negatywnie.
  5. Komisja ma prawo opiniować negatywnie oferty, które nie uzyskały minimum 60 punktów podczas oceny merytorycznej.
  6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Słupskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  7. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  8. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl.
 7. Zrealizowane przez Powiat Słupski zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:
  1. w 2018 roku: 6 500,00 zł.
  2. w 2019 roku: zadania nie zrealizowano.
 8. Informacji udziela: Tomasz Jusiewicz – inspektor ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pokój 114, tel. 59 8418-706, Zbigniew Babiarz-Zych – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.
 9. Od decyzji Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 10. Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama