Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
Nabór od 25.09.2019 do 31.12.2019 15:29
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 10 tys. PLN

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
  • projekt dotyczy organizacji wydarzeń kulturalno-społecznych, integrujących mieszkańców w ogrodach społecznych na Łazarzu.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. 
W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17,  61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia ( w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.

Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału

 

 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama