Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zadania z zakresu promocji wolontariatu - nabór ofert w trybie pozakonkursowym - art. 19a (tzw...

Reklama
Zadania z zakresu promocji wolontariatu - nabór ofert w trybie pozakonkursowym - art. 19a (tzw. małe dotacje)
Nabór od 27.08.2019 do 25.09.2019 10:39
Centrum Wsparcia Biznesu
Łączny budżet 4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 4 tys. PLN

UWAGA: wkład własny oferenta jest wymagany.

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów realizacji zadania, a pozafinansowy wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy) i/lub rzeczowy oferenta nie może wynosić więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania.

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodne z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Działania dedykowane bezrobotnym kobietom, osobom w wieku poprodukcyjnym, osobom wykluczonym bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

ZASADY OGÓLNE

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego


DLA KOGO?

Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 
O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z  budżetu Gminy Miasta Toruń tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 


TREMIN SKŁADANIA OFERT

 • Nabór trwa cały rok.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

WARUNEK KONIECZNY DO ROZPATRZENIA CELOWOŚCI OFERTY

 • złożenie oferty wg obowiązującego wzoru (określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - Dz.U z 2018 r., poz. 2055)
 • realizację oferty uznaje się za niecelową, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń przekracza 70% całkowitych kosztów realizacji zadania;

- oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;

- oferta została złożona w czasie trwania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w tym zakresie, umożliwiającego wybór oferenta;

- zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;

pozafinansowy wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy) i/lub rzeczowy oferenta, wynosi więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

- planowane rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń.

 

 PROCEDURA

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz złożytć w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT  po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu).
 •  Dołączyć załączniki:
 • - w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
 • - w  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
 • wykaz działań promocyjnych planowanych przez oferenta;
 • statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem.
 • W sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT złożyć ofertę wyłącznie w wersji papierowej.
  W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT  złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia.W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia PMT"),
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, serwis dla ngo: www.orbiToruń.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłac do odpowiedniego wydziału.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z  organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 2055).

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2019 poz. 688): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000688 ;
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002055;
 • Zarządzenie PMT nr 51/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, zmienione zarządzeniem nr 178/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.): http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246797.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama