Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole

Reklama
Nabór od 23.09.2019 do 10.10.2019 15:00
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Dorośli, Dzieci, Wolontariusze

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta

Realizacja zadania publicznego nastąpić powinna w czterech placówkach edukacyjnych znajdujących się na terenie dzielnicy XVIII – Nowa Huta, tj.:

· SP nr 87, os. Teatralne 85;

· SP z oddziałami integracyjnymi nr 105, os. Słoneczne 12;

· SP nr 103, os. Kolorowe 29;

· SP nr 37, os. Stalowe 18.

W ramach realizacji zadania proponuje się podjęcie działań profilaktycznych dotyczących np.:

1) wspomagania ucznia w pokonywaniu trudności, które zagrażają jego prawidłowemu rozwojowi oraz zdrowemu trybowi życia;

2) ograniczania i eliminowania czynników ryzyka, które zaburzają poprawny rozwój, jak również sposób życia;

3) wzmacnianie czynników wspomagających harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny młodego człowieka;

4) wspomaganie uczniów w odnalezieniu własnego systemu wartości;

5) wzmacnianie więzi emocjonalnych w środowisku rodzinnym;

6) pomoc w kształtowaniu zdolności komunikacyjnych i umiejętności radzenia sobie ze stresem;

7) zapobieganie agresji i przemocy w szkole poprze budowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności uzewnętrzniania własnych uczuć i podejmowania odpowiedzialnych decyzji;

8) zwiększenie stopnia znajomości nowych sposobów zapobiegania i radzenia sobie z agresją wśród dzieci i młodzieży.

Niniejsze zadanie ma stanowić kontynuację działań podejmowanych w ramach projektu „Powiedz NIE przemocy” – więcej informacji na temat przywołanego projektu pod adresem: http://komisariat8.krakow.malopolska.policja.gov.pl/pl/komunikaty/projekt-powiedz-nie-przemocy .

Składana oferta powinna określać w szczególności ilość godzin dydaktycznych, a także program oraz opis metod wykorzystywanych w ramach zadania. Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu objętego warsztatami.\

Przy ocenie merytorycznej pod uwagę wzięte zostaną takie czynniki, jak liczba osób objętych zadaniem oraz minimalna i maksymalna liczebność grup warsztatowych lub szkoleniowych, zapewniająca efektywność podejmowanych działań. Zadeklarowana przez Oferenta liczebność grup stanowić może podstawę do zastrzeżenia minimalnej liczebności grup szkoleniowych w umowie.

Dyrektorzy szkół, w których realizowane ma być zadanie zobowiązali się do współpracy oraz nieodpłatnego udostępnienia sal. Oferta powinna obejmować również koszty przeprowadzenia działań ewaluacyjnych (w szczególności wydruk i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przygotowanej przez Ewaluatora Programu „Bezpieczny Kraków”).

Reklama