Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”

Reklama
Nabór od 23.09.2019 do 14.10.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa zadania

„Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pięciodniowego szkolenia wyjazdowego dla rodziców zastępczych wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do zrealizowania poniższych działań:

1) przeprowadzenie 5-dniowego szkolenia wyjazdowego (4 noclegi) dla grupy uczestników wskazanych przez Zleceniodawcę, 1 grupa 15 rodziców, zajęcia mają trwać łącznie 30 godzin lekcyjnych dla danej grupy wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia – do 25 dzieci;

2) przeprowadzenie ankiety potrzeb szkoleniowych;

3) prowadzenie listy obecności na szkoleniach z podziałem na każdy dzień szkolenia,

4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej ze szkolenia (po zakończonym szkoleniu) wraz z opracowaniem raportu z ewaluacji;

5) opracowanie szczegółowego programu szkolenia z uwzględnieniem celów zadania, z podziałem na dni szkolenia, czas trwania poszczególnych części szkolenia, formy prowadzonego szkolenia oraz osób prowadzących szkolenie;

6) opracowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia;

7) zapewnienie trenerów do prowadzenia szkoleń, którzy winni legitymować się wykształceniem wyższym, certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia, doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata;

8) szkolenie winno być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych form, np. symulacje, praca w grupie; wykład może być prowadzony jedynie w minimalnym zakresie wprowadzenia do tematu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

9) zapewnienie uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym przewozu ze Szczecina do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem;

10) zapewnienie uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym pełnego wyżywienia, tj. minimum 4 kolacji, 4 śniadań, 4 obiadów, przerw kawowych każdego dnia; z możliwością wyboru dania dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych;

11) *zapewnienie zakwaterowania uczestnikom szkolenia i ich dzieciom/podopiecznym w obiekcie odpowiadającym standardowi hotel maksymalnie 3, miejsce zakwaterowania winno być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym; sale szkoleniowe zapewniające efektywną wentylację;

12) zapewnienie opieki dzieciom w osobie opiekunki/opiekuna/animatora z wykształceniem pedagogicznym, zaświadczeniami/certyfikatami umożliwiającymi przeprowadzenia opieki nad dzieckiem oraz doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata;

13) wystawienie uczestnikom szkolenia zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu;

14) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/

3. Cele zadania:

Celem jest podnoszenie kwalifikacji niezawodowych rodziców zastępczych wskazanych przez Zleceniodawcę w zakresie kompetencji miękkich, oraz w obszarze:

1) rozwoju psychospołecznego dziecka,

2) pracy i komunikacji z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju,

3) praktyczne pokazy ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-rehabilitacyjnych możliwych do przeprowadzenia w domu,

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Maksymalna wysokość środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 wynosi 50 000, 00 zł (słownie złotych brutto: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 30 listopada 2019 roku.

3. **Szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 14.10.2019.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.

W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama