Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs nr 2/2019 Nabór ofert w trybie art. 19 a. w zakresie wspierania i upowszechniania...

Reklama
Konkurs nr 2/2019 Nabór ofert w trybie art. 19 a. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ( od 20.03 - 29.11.2019 r. )
Nabór od 20.03.2019 do 04.12.2019 15:00
Biuro Sportu
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Biuro Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta musi spełnić następujące warunki:

  1. Wskazane jest złożenie oferty na 21 dni przed terminem rozpoczecia realizacji zadania w sekretariacie Biura Sportu UM Radom p. 263.Niezachowanie terminu może być powodem negatywnej oceny realizacji zadania. 
  2. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców miasta Radomia, o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  3. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 10 000,00 zł. W ciągu roku dofinansowanie lub finansowanie jednego podmiotu nie może przekroczyć łącznie kwoty 20 000 zł ze środków Gminy Miasta Radomia.
  4. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  5. Każda oferta powinna zawierać min.syntetyczny opis zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji, grupę odbiorców, opis zakładanych rezultatów oraz szacunkową kalkulację kosztów.
  6. Gmina Miasta Radomia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty w wersji papierowej zamieszcza ją na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w siedzibie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Po upływie w/w terminu (po rozpatrzeniu ewentualnych uwag zgloszonych do zamieszczonej oferty) organ uznając celowość realizacji zadania opisanego w ofercie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
  7. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu miasta Radomia.
  8. W przypadku wparcia realizacji zadania wymagany jest wkład finansowy własny. 
  9. Złożenie tylko elektronicznej wersji oferty w generatorze „Witkac” nie powoduje działań administracyjnych.Wszczęcie procedury administracyjnej następuje dopiero w chwili złożenia wygenerowanej w systemie „Witkac” oferty w wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami.
  10. Złożona oferta, której upłynął termin rozpoczęcia realizacji zadania otrzymuje automatycznie negatywną ocenę formalną.
Źródło: Urząd Miejski w Radomiu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama