Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a upowszechnianie kultury fizycznej, połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a upowszechnianie kultury fizycznej, połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2019 roku
Nabór od 23.09.2019 do 09.12.2019 15:00
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 9,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 9,3 tys. PLN

Na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy może zlecić realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000zł.,
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość zadania publicznego przez organizację pozarządową składa ona ofertę na jego realizację. Wówczas w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni: na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl - Postępowania - Konkursy, www.bialystok.pl – Dla mieszkańców - Sport i Rekreacja – Wsparcie sportu - Dotacje oraz w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy zawiera umowę o wsparcie bądź też powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta organizacji pozarządowej stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000zł.

Zadania połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2019 roku prowadzone w formie organizacji imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym w Białymstoku

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama