Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – nabór wniosków w trybie pozakonkursowym

Reklama
Nabór od 20.09.2019 do 30.11.2019 23:59
Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 37,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje tryb małych zleceń z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, który jest opisany w przepisach art. 19a tej ustawy.

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;
- zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: 90 dni nie jest równoznaczne z 3 miesiącami);
- jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20 000 złotych w uproszczonym trybie;

- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy.
 

Oferta organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym, spełniająca określone powyżej warunki, powinna być złożona nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania wskazanym w ofercie (decyduje data złożenia oferty w generatorze).

O przyznaniu środków finansowych oraz ich wysokości decyduje każdorazowo Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie województwa. 

Oferty składne są wyłącznie poprzez generator.

Oferty złożone w generatorze bez podpisanego „potwierdzenia ich złożenia” (skanu tego potwierdzenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Informacja o kwotach środków dostępnych na dotacje w trybie małych grantów jest zawarta w ogłoszeniach konkursów na małe granty.

W przypadku wyczerpania środków, konkursów nie ogłasza się.

Nabór ofert w trybie małego grantu prowadzony jest w systemie ciągłego naboru do wyczerpania środków przewidzianych na ich realizację.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama