Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – nabór wniosków w trybie pozakonkursowym

Reklama
Nabór od 20.09.2019 do 30.11.2019 23:59
Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 31,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje tryb małych zleceń z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, który jest opisany w przepisach art. 19a tej ustawy.

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;
- zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: 90 dni nie jest równoznaczne z 3 miesiącami);
- jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20 000 złotych w uproszczonym trybie;

- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy.
 

Oferta organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym, spełniająca określone powyżej warunki, powinna być złożona nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania wskazanym w ofercie (decyduje data złożenia oferty w generatorze).

O przyznaniu środków finansowych oraz ich wysokości decyduje każdorazowo Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie województwa. 

Oferty składne są wyłącznie poprzez generator.

Oferty złożone w generatorze bez podpisanego „potwierdzenia ich złożenia” (skanu tego potwierdzenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Informacja o kwotach środków dostępnych na dotacje w trybie małych grantów jest zawarta w ogłoszeniach konkursów na małe granty.

W przypadku wyczerpania środków, konkursów nie ogłasza się.

Nabór ofert w trybie małego grantu prowadzony jest w systemie ciągłego naboru do wyczerpania środków przewidzianych na ich realizację.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama