Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Reklama
Nabór od 12.09.2019 do 24.10.2019 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Urząd Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa, Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe przeznacza 70,000,00 zł na realizację zadania w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wskazane powyżej zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 6 załącznika do uchwały nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunki:

  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w roku kalenadrzowym 2019 . 
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy.
  • wysokość dofinansowania lub finansowania jednego zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a ust. 1 tej ustawy, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa w godzinach 8:00 -16:00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00) lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama