Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Każde dziecko ma talent

Reklama
Nabór od 20.09.2019 do 10.10.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kontakt w sprawie konkursu: Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków tel. 012 6160727; 0126160728
Łączny budżet 90 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego realizując postanowienia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2019 r. pn. Każde dziecko ma talent.

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. Konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 90 000,00 zł.

W bieżącym roku w ramach ww. Konkursu zlecane będą zadania polegające na:

1) Wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach. Działania te mogą być realizowane poprzez:

a) opracowanie programu wychowawczo-pedagogicznego mającego wpływ na poprawę osiągnięć edukacyjnych uczniów z małopolskich szkół poprzez uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz zwiększeniu motywacji uzyskiwania jak najlepszych ocen i rozwoju własnych kompetencji
w tym kompetencji kluczowych,

b) organizację lub wsparcie organizacji działań/wydarzeń/imprez/konkursów o charakterze edukacyjnym mających na celu aktywizację w zakresie pogłębiania osobistych i społecznych kompetencji takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji itp., czyli wszystkich tych kompetencji, które mają kluczowe znaczenie zarówno w procesie edukacji, ale też w życiu w życiu osobistym i zawodowym;

c) prowadzenie działań mających na celu wzrost chęci uczniów do podejmowania samodzielnej i systematycznej pracy w zakresie poprawy wyników w nauce a także rozwój umiejętności wykorzystania w praktyce posiadanych wiadomości, takich jak: zajęcia dotyczące motywowania uczniów, doskonalących techniki nabywania wiedzy.

d) wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia w małopolskich szkołach; poprzez wdrażanie zajęć zmierzających do wzrostu rozwoju kompetencji kluczowych i przedmiotowych.

e) współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz poprawy wyników w nauce i rozwoju kompetencji uczniów z małopolskich szkół;

2) Odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji. Działania te mogą być realizowane poprzez:

a) prowadzenie działań mających na celu rozwój potencjału i podniesienie kompetencji uczniów w tym kompetencji kluczowych oraz wspierających rozwój indywidualnych talentów,

b) prowadzenie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną,

c) przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych lub cyfrowych zasobów edukacyjnych, które mają istotny wpływ na rozwój potencjału intelektualnego uczniów oraz wzbudzenie potrzeby uczenia się.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 10 października 2019 r. a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1733/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2019 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem Konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2019 r. pn. Każde dziecko ma talent.

Termin składania ofert:

2019-10-10

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama