Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Reklama
Nabór od 12.09.2019 do 24.10.2019 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 43,22 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Urząd Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa, Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe przeznacza 43.220,00 zł na realizację zadania w trybie małych dotacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wskazane powyżej zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 6 załącznika do uchwały nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunki:

  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w roku kalenadrzowym 2019 . 
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy.
  • wysokość dofinansowania lub finansowania jednego zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a ust. 1 tej ustawy, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa w godzinach 8:00 -16:00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00) lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama