Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

Reklama
Nabór od 23.09.2019 do 30.10.2019 15:00
Departament Spraw Społecznych - Biuro Zdrowia Publicznego
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

W ramach naboru ofert w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje  dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Uprawnionymi podmiotami do złożenia oferty są oferenci wymienieni w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, posiadający odpowiednie zapisy w swoim statucie.

 W ramach tego trybu wspierane będą zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
  • zadanie  jest  zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Tryb uproszczony jest traktowany jako uzupełnienie konkursów.

Przewiduje się dofinansowanie zadań z następujących obszarów:
1) Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego;
2) Działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumieniai akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) Działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) Kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Złożenie oferty na realizację zadań w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 26/1181/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r.

Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 3 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona w ramach otwartego konkursu ofert w danym roku. Pod pojęciem tej samej oferty należy rozumieć ofertę o tym samym tytule zadania oraz zidentyfikowanych tych samych działaniach skierowanych do tych samych odbiorców.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama