Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Moduł edukacyjny - Konkurs ofert na realację zadań z zakresu zdrowia puizblicznego w ramach Programu...

Reklama
Moduł edukacyjny - Konkurs ofert na realację zadań z zakresu zdrowia puizblicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2020
Nabór od 27.08.2019 do 12.09.2019 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2020..

Cel główny programu

  1. Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia
    i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym), podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
  2. Zwiększenie świadomości, podniesienie poziomu wiedzy oraz promowanie zachowań prozdrowotnych młodzieży gdańskich szkół w zakresie zdrowia prokreacyjnego.
  3. Zwiększenie dostępu dla mieszkańców Gdańska do opieki psychologicznej na każdym etapie leczenia niepłodności,
    po zakończeniu leczenia oraz w okresie okołoporodowym. Dostęp do wsparcia psychologicznego dla osób z utrudnioną prokreacją (po niepowodzeniach położniczych).
  4. Leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne.
  5. Poprawa dostępu dla mieszkańców Gdańska do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:

Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym)

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Cel Operacyjny 6 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ):  Poprawa zdrowia prokreacyjnego

Nazwa i nr zadania: 3.23 Realizacja bądź wsparcie projektów edukacyjnych kierowanych do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących zdrowia seksualnego człowieka oraz pełnienia odpowiednich ról w rodzinie.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Moduł edukacji zdrowotnej -  skierowany do młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodych dorosłych mieszkanek i mieszkańców Gdańska; dotyczący zdrowia seksualnego człowieka oraz pełnienia odpowiednich ról w rodzinie

Zajęcia edukacyjne skierowane do grup warsztatowych nie większych niż klasa szkolna - prezentacyjne, warsztaty, metody aktywnego przekazywania wiedzy oparte o aktualny poziom wiedzy medycznej zarówno w zakresie treści jak i formy przekazu.

W/ w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, w tym szczegółowymi scenariuszami zajęć, stanowiącymi Załączniki nr 14 – nr 29 do Zarządzenia o konkursie.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska (niepełnoletni – za uprzednią, pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych), młodzi dorośli mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne,  ponadregionalne i globalne.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 60 000,00 zł, w tym w roku 2019 - 30 000,00 zł, w roku 2020 - 30 000,00 zł.

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama