Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym...

Reklama
Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia
Nabór od 20.09.2019 do 14.10.2019 23:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 391,43 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia .
 1. Opis zadania:

Cele szczegółowe realizacji zadania:

 1. zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych dzieci i młodzieży,
 2. podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 3. zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,

Adresaci zadania:

Dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w wieku 6-18 lat, ich rodzice i/lub opiekunowie

 

Placówka wsparcia dziennego będzie prowadzona w formie specjalistycznej, zapewniającej w szczególności:

a)         bezpieczeństwo,

b)        realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną                       i socjoterapię, w oparciu o diagnozę,

c)         organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, w oparciu o diagnozę,

d)        prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy,

e)         pracę z rodziną,

f)         fakultatywnie: opiekę, wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Praca w placówce specjalistycznej może być realizowana w formach: grupowej, indywidualnej lub obu, w oparciu o indywidualną diagnozę sytuacji dziecka.

Dopuszcza się zaplanowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży biorących udział w zadaniu pod warunkiem, że wyjazdy będą kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej lub profilaktycznej.

 

Liczba miejsc dla dzieci i młodzieży w PWD: min. 30

 

Wymagania dotyczące realizacji zadania:

 1. placówka musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924).
 2. oferent w ofercie wskaże miejsce realizacji zadania,
 3. oferent, który zostanie wyłoniony w konkursie, zobowiązany będzie złożyć przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego: dokument poświadczający prawo korzystania z lokalu, w którym będzie prowadzona PWD oraz  potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji przez Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącej zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o którym mowa w art. 19 ww. ustawy, a do dnia wskazanego w harmonogramie realizacji zadania, w którym rozpoczną się działania na rzecz dzieci i młodzieży, kserokopię uzyskanej przedmiotowej decyzji,
 4. placówka zobowiązana jest do rekrutacji uczestników, w szczególności                                             we współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny z ośrodka pomocy społecznej, a także kuratorami sądu rodzinnego,
 5. w ofercie na realizację zadania publicznego, oferent jest zobowiązany opisać sposób rekrutacji uczestników zadania, stałego monitoringu i propozycję działań naprawczych,
 6. organizacja zobowiązana jest do zapewnienia monitoringu i ewaluacji projektu (oferent przedstawi sposób monitoringu i ewaluacji w ofercie), do zbierania danych pozwalających ocenić skuteczność działań i realizację wskaźników lub będzie korzystała z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca),
 7. placówka zobowiązana jest do ścisłej współpracy z instytucjami, konsorcjum organizacji pozarządowych realizujących działania w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, a także placówkami oświatowymi i innymi placówkami pomocy dziecku i rodzinie (do oferty należy załączyć porozumienia o współpracy z: OPS, szkołami oraz innymi podmiotami),
 8. organizacja prowadząca placówkę jest zobowiązana do zapewnienia w niej miejsca dla dzieci wskazanych przez OPS, 
 9. w każdej placówce podczas jej działań są obecne, co najmniej 2 osoby dorosłe,
 10. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci,
 11. placówka jest czynna minimum 5 dni w tygodniu, nie mniej niż 4h dziennie (bezpośrednia praca z dziećmi),
 12. placówka podejmuje pracę z rodziną,
 13. placówka przygotowuje i prowadzi dokumentację merytoryczną, w tym plany pracy z dziećmi,
 14. w każdej placówce zatrudniony jest kierownik,
 15. rekomenduje się zatrudnienie wychowawców i kierowników na umowy o pracę,
 16. podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego musi wykazać się doświadczeniem w realizacji działań, których dotyczy zadanie objęte konkursem,
 17. oferent zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami. Kwalifikacje kadry muszą być zgodne z kwalifikacjami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku kadry do realizacji form łączonych oferent zatrudni ponadto pedagogów ulicy z doświadczeniem w realizacji działań z zakresu pedagogiki ulicy, (dokumentacja kadry do wglądu Zleceniodawcy w siedzibie placówki),
 18. osoby prowadzące zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania młodzieży muszą posiadać wykształcenie adekwatne do tematyki prowadzonych zajęć w zależności od ich rodzaju, preferowane wykształcenie co najmniej średnie z przygotowaniem pedagogicznym oraz udokumentowane kwalifikacje adekwatne do tematyki zajęć,  jednakże w przypadku zajęć o charakterze zawodowym dopuszcza się osoby z wykształceniem zawodowym, przygotowaniem pedagogicznym i udokumentowanym doświadczeniem,                    
 19. osoby prowadzące zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, muszą posiadać adekwatne wykształcenie i przygotowanie,
 20. placówka zapewnia  materiały potrzebne do prowadzenia zajęć,
 21. pobyt w placówce jest nieodpłatny,
 22. dożywianie powinno mieć formę warsztatów kulinarnych mających walor edukacyjny – wspólne przygotowywanie posiłków ze świeżych produktów (w szczególności o ograniczonej ilości tłuszczów, soli i cukru). Poza wycieczkami co najmniej całodniowymi nie dopuszcza się możliwości finansowania usług cateringowych,                        
 23. realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zarówno na terenie placówki, jak i podczas zajęć realizowanych poza placówką, w tym także wyjazdowych,
 24. zleceniodawca dopuszcza przerwę w realizacji zadania, w okresie wakacji,  
 25. Oferent określa liczbę odbiorców, którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym roku),
 26. organizacja przedkłada zleceniodawcy szczegółowy harmonogram realizacji zadania przed podpisaniem umowy oraz aktualizuje go na bieżąco i przedkłada przed wprowadzeniem zmian,
 27. w ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć,
 28. należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia, planie stałych zajęć oraz finansowaniu ze środków m.st. Warszawy,
 29. placówki muszą spełniać standardy programowe funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy: https://warszawarodzinna.um.warszawa. pl/sites/warszawarodzinna.um.warszawa.pl/files/standardy_programowe_pwd.pdf                        
 30. oferent przystępując do podpisania umowy, jednocześnie składa oświadczenie, że znana mu jest treść  ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018.405, 730) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

Zleceniodawca na bieżąco monitoruje frekwencję dzieci w PWD, np. co miesiąc weryfikując listy obecności, jeśli frekwencja nie przekracza 50% Zleceniodawca może wyciągnąć konsekwencje finansowe.

 

Założenia dotyczące pracy realizatorów zadania:

 1. wychowawca – ilość godzin: 40h zegarowych tygodniowo; umowa o pracę, umowa –zlecenie lub umowa z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą („samozatrudniającą się"),  (preferuje się zatrudnienie wychowawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu etat – 40 h). Około 2/3 czasu pracy wychowawcy to bezpośrednia praca z dziećmi, pozostały czas pracy, to czas poświęcony na pracę z rodziną, przygotowanie dokumentacji do zajęć, dokumentacji dziecka i rodziny, kontakt z pedagogiem, pracownikiem socjalnym i inne,
 2. kierownik:
 1. kieruje pracą placówki, w szczególności: koordynuje realizację zadania zleconego przez dzielnicę,
 2. jest przełożonym wszystkich pracowników placówki, odpowiada za organizację  i dyscyplinę pracy,
 3. sprawuje nadzór merytoryczny, w tym kontroluje dokumentację merytoryczną wychowawców,
 4. sprawuje opiekę nad wychowankami placówki,
 5. prowadzi sprawozdawczość związana z dotacją na prowadzenie PWD,
 6. utrzymuje stały kontakt ze szkołami, urzędem dzielnicy, DKDS/BKDS, OPS,
 7. prowadzi monitoring pracy z rodzinami dzieci uczęszczającymi do placówki,
 8. reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 

UWAGA

Przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotowych zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub z opieką nad nimi, oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w  stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

Dokumentacja

Realizator jest zobowiązany do skrupulatnego prowadzenia dokumentacji:

 1. czas pracy kadry placówki powinien być udokumentowany – w przypadku umowy zlecenie musi być prowadzona ewidencja godzin pracy, lista obecności pracowników,
 2. wychowawcy i kierownik prowadzą dokumentację merytoryczną: m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności dzieci, dokumenty dot. współpracy z instytucjami, karty pracy z rodziną i inne (w ofercie należy wskazać jaka dokumentacja będzie prowadzona),
 3. zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w placówce,
 4. diagnoza sytuacji dziecka (trudności, potrzeby, możliwości) w oparciu o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną,
 5. ewaluacja/udział w Bazie Monitorującej,
 6. inne

Koszty finansowane z dotacji:

 1. KIEROWNIK – wynagrodzenie min. 4 000 zł., przy założeniu, że:
 1. kierownik może pełnić jednocześnie funkcję wychowawcy. W ofercie należy podać ile godzin z pracy kierownika, będzie pełnił jako wychowawca. Rekomenduje się zatrudnienie kierownika na 1 etat, kiedy PWD liczy 15 dzieci i tak samo obliczone wynagrodzenie (w przeliczeniu na etat, jeśli jest to umowa zlec.), jeśli placówka ma więcej dzieci, to wynagrodzenie i etat należy proporcjonalnie powiększyć,
 1. w przypadku, gdy kierownik pełni funkcję wychowawcy należy precyzyjnie określić wymiar godzin pracy/etatu w ramach każdej z tych funkcji.
 2. WYCHOWAWCA –  3.000 – 5.000 zł (w przeliczeniu na etat),
 3. SPECJALIŚCI - nie mniej niż 50 zł brutto za godzinę zegarową,
 4. INNI REALIZATORZY - min. 30 zł brutto max. 150zł brutto za godzinę zegarową,
 5. KSIĘGOWA - maksymalnie 300 zł/m-c przy placówce, do której uczęszcza 15 dzieci, jeśli do placówki uczęszcza więcej niż 15 dzieci, wynagrodzenie może proporcjonalnie wzrosnąć,
 6. wyżywienie dla dzieci  lub artykuły spożywcze – należy zapewnić dzieciom jeden posiłek dziennie,
 7. bilety do kin, teatrów, muzeów, na imprezy sportowe,
 8. pomoce, materiały do zajęć, środki czystości i apteczka, materiały biurowe,
 9. opłaty eksploatacyjne, w tym: czynsz, media (ogrzewanie, woda i ścieki, internet, telefon, energia); konserwacje, inne koszty związane z lokalem,
 10. obsługa administracyjno-biurowa, w tym księgowość,
 11. koszty promocji projektu,
 12. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

UWAGA:

w ramach realizacji zadania nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych powyżej 10 000zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama