Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

„Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych”

Reklama
Nabór od 20.09.2019 do 14.10.2019 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych”.

Adresaci:

Adresatami zadania są osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, ubogie, dotknięte
lub zagrożone wykluczeniem społecznym będące mieszkańcami m.st. Warszawy,
w szczególności z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Zakres i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności.
 2. Zadanie musi być wykonywane na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy lub dzielnicy sąsiadującej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności na rzecz mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czereśniowej 35, tel. 22 863 98 37, e-mail: kancelaria@opswlochy.waw.pl.
 3. Organizacja realizująca zadanie na podstawie zawartego porozumienia musi prowadzić współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w zakresie kierowania odbiorców zadania, informowania o posiadanych artykułach, a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców.
 4. Usługa musi być dostępna co najmniej dwa razy w tygodniu, nie krócej niż pięć godzin dziennie.
 5. Organizacja realizująca zadanie musi dysponować magazynem i powierzchnią
  do przechowywania darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Włochy
  m.st. Warszawy lub dzielnicy sąsiadującej w miejscu dogodnie skomunikowanym. Przechowywanie artykułów spożywczych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny określone w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Wymagane jest zapewnienie oddzielnych pomieszczeń dla pozyskanych artykułów rzeczowych i żywnościowych.
 7. Prowadzenie magazynu żywności musi odbywać się zgodnie z zasadami higieny żywności.
 8. Zadanie musi uwzględniać prowadzenie ewidencji odbiorców oraz ewidencji przekazanych artykułów.

 

Baza lokalowa:

Lokal na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy lub dzielnicach sąsiadujących z dzielnicą Włochy o uregulowanej sytuacji formalno-prawnej (np.: wieloletnia umowa najmu, użyczenia, prawo własności, do przedłożenia przy podpisaniu umowy) zapewniający prawidłową realizację zadania. 

 

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematycznego przekazywania informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Włoch, w szczególności
dot. harmonogramu i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą
.

 

Wskaźniki:

- liczba osób/rodzin objętych pomocą,

- rodzaj udzielonej pomocy,

- liczba rodzin skierowanych do udzielenia pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej,

- liczba rodzin bez skierowania, którym udzielono pomocy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama