Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 13.08.2019 do 20.12.2019 07:43
Wydział Sportu
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Wydział Sportu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Oferent musi spełnić następujące warunki:

 1. W zadaniu mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Poznania (tylko dzieci i młodzież).
 2. Oferta musi zawierać elementy profilaktyki mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
 3. Oferta musi zawierać dokładne terminy (harmonogram) i miejsce odbywania zajęć oraz ilość uczestników.
 4. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
 5. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
 7. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
 • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Ważne! Potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć z zachowaniem terminów wynikających z art. 19a ust. 3 i 4 Ustawy, tj. najpóźniej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia jego realizacji.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama