Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Reklama
Nabór od 18.09.2019 do 09.10.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 października br. o godz. 15.00.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 150 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 28 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal wskazany przez Zleceniodawcę

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie przeznaczyła żadnych środków na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Przygotowanie regulaminu panelu obywatelskiego.

 2. Przygotowanie scenariusza spotkań panelu oraz zasad prac nad propozycjami rekomendacji i głosowanie nad nimi.

 3. Opracowanie materiałów informacyjnych dla wszystkich stron panelu.

 4. Zawarcie i realizacja umowy o usługę cateringową, która w swym zakresie obejmie obsługę wszystkich spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego dla nie mniej niż 75 osób.

 5. Promocja idei panelu obywatelskiego wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

 6. Przygotowanie materiałów promocyjnych (projektu grafik, plakatów, ulotek, materiałów informacyjnych) wraz z przeniesieniem praw autorskich na Gminę Miejską Kraków.

 7. Pokrycie kosztów ubezpieczenia.

 8. Bieżący kontakt z wyłonioną grupą panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

 9. Zawarcie umów cywilno-prawnych z panelistkami i panelistami, wraz z wypłatą diet i wystawieniem rozliczenia PIT.

 10. Przeszkolenie panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

 11. Dokonanie wyboru grona ekspertów w porozumieniu z Zleceniodawcą.

 12. Zawarcie umów cywilno-prawnych z ekspertami i ekspertkami, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

 13. Wybór facylitatorów, współpraca z nimi i zawarcie umów cywilno-prawnych, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

 14. Zrealizowanie minimum 3 spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego w tym spotkania inaugurującego.

 15. Koordynacja przebiegu panelu.

 16. Wypracowanie rekomendacji panelu.

 17. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu uwzględniającego wytyczne Zamawiającego tj.:

a) opis doboru panelistów i panelistek, stosowne informacje zostaną przedstawione przez Zamawiającego;

b) przebieg moderowanych spotkań;

c) wypracowane rekomendacje;

d)przebieg i wynik głosowania.

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.

 2. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Gminy Miejskiej Kraków oraz do zamieszczania w ww. materiałach logotypów wskazanych przez Gminę Miejską Kraków.

 3. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do realizacji zadania w ścisłej współpracy z Referatem ds. Partycypacji i Dialogu Urzędu Miasta Krakowa.

 4. Działania promocyjne w ramach zadania muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej stosowany przez Urząd Miasta Krakowa.

 5. Wszystkie materiały graficzne powstałe w wyniku realizacji zadania muszą być konsultowane ze wskazanym pracownikiem Referatu ds. Partycypacji i Dialogu przed ich publikacją oraz uzyskać akceptację Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

 1. Organizacja panelu obywatelskiego na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej z udziałem nie mniej niż 60 panelistów i panelistek.

 2. Zachęcenie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego udziału w procesie konsultacyjnym jakim jest panel obywatelski.

 3. Zapoznanie mieszkańców z działaniami Gminy Miejskiej Kraków na rzecz idei społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia jakim jest panel obywatelski.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. Przebieg panelu obywatelskiego w formie nie mniej niż 3 spotkań w ramach wydarzenia, przy udziale planowanej liczy panelistów tj. nie mniej niż 60 oraz zaproszonych ekspertów.

 2. Uzyskanie zgłoszeń chęci udziału w panelu obywatelskim mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków potwierdzone rejestracją.

 3. Przeszkolenie nie mniej niż 60 panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

 4. Wypracowanie rekomendacji na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

 5. Opracowanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z zrealizowanych działań.

 6. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 października 2019 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama