Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 18.09.2019 do 18.09.2019 13:42
Wydział Edukacji i Sportu/Referat Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

a)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,
b)  zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami),
c)  łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł

Oferty PO ZŁOŻENIU W SYSTEMIE WITKAC.PL oferty należy składać w ciągu 7 dni roboczych, osobiście lub drogą pocztową pod adresem:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 BYDGOSZCZ

 

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do 30% bez konieczności sporządzania aneksu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama