Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja zdrowia - nabór ofert w trybie art. 19a (małe dotacje)

Reklama
Nabór od 18.09.2019 do 29.11.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 30,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 30,6 tys. PLN

UWAGA: wkład własny oferenta jest wymagany.

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów realizacji zadania, a pozafinansowy wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy) i/lub rzeczowy oferenta nie może wynosić więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania.

 

ZASADY OGÓLNE

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego


DLA KOGO?

Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z  budżetu Gminy Miasta Toruń tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 


TREMIN SKŁADANIA OFERT

 • Nabór trwa od dnia 18 września 2019 r. do 29 listopada 2019 r.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

WARUNEK KONIECZNY DO ROZPATRZENIA CELOWOŚCI OFERTY

 • złożenie oferty wg obowiązującego wzoru (określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - Dz.U z 2018 r., poz. 2055)
 • realizację oferty uznaje się za niecelową, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń przekracza 70% całkowitych kosztów realizacji zadania;

- oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;

- oferta została złożona w czasie trwania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w tym zakresie, umożliwiającego wybór oferenta;

- zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;

- pozafinansowy wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy) i/lub rzeczowy oferenta, wynosi więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

- planowane rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń.

 

 PROCEDURA

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz złożytć w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT  po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu).
 •  Dołączyć załączniki:
  - w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
  - w  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
  - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
  - wykaz działań promocyjnych planowanych przez oferenta;
  - statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem.
 • W sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT złożyć ofertę wyłącznie w wersji papierowej.
  W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT  złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia. W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia PMT"),
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, serwis dla ngo: www.orbiToruń.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłać do odpowiedniego wydziału.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 2055).

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2019 poz. 688 z późdn. zm.): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000688;
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002055;
 • Zarządzenie PMT nr 51/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, zmienione zarządzeniem nr 178/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.): http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246797.
Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama