Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)
Nabór od 11.03.2019 do 27.11.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 124,382 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zadania mogą być realizowane od 26 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 27 listopada 2019

Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 124 382, 00 zł

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 10 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

Obszar: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
WAŻNE - Do oferty należy dołączyć uchwałę lub rekomendację Rady Osiedla ze wskazaną kwotą zabezpieczoną na realizację zadania przez podmiot ubiegający się o dotację

Przedsięwzięcie dotyczą wyłącznie społeczności Rad Osiedli, których wykaz wraz z zadaniami znajduje się poniżej:

Junikowo : Organizacja spotkań światecznych dla osób starszych, emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych -3 000,00 zł ( słownie:trzy tysiące złotych)

Winiary: Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla seniorów z osiedla Winiary – 1 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Chartowo: Organizacja czasu wolnego dla seniorów Chartowa – 2 054,89 zł (słownie: dwa tysiace pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy)

Wilda: Działania aktywizujące społeczność senioralną terenu Osiedla poprzez organizację zajęć ruchowych - 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Stary Grunwald: Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnię, itp. Przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Jeżyce: Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację zajęć ruchowych, z tańca, pilates i innych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych: 6 393,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote)

Jeżyce: Integracja społeczności senioralnej osiedla poprzez organizację spotkań dla osób samotnych i starszych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych: 7 154,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote)

Jeżyce: Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania Wigilijnego przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych: 4 810,00 zł ( słownie: cztery tysiace osiemset dziesięć złotych)

Łazarz: Działania aktywizujące i integrujące społeczność senioralną z terenu Osiedla: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Głuszyna: Poprawa zdrowia psychicznego i fizyczneo seniorów : 8 820,00 zł ( słownie: osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych)

Ogrody: Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla - organizacja zajęć usprawnijących dla seniorów: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)

Winiary: Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla senioró z Osiedla Winiary: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia ( w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.

Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama