Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice z zakresu rewitalizacji

Reklama
Nabór od 17.09.2019 do 01.10.2019 16:00
Gmina Miejska Chojnice
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, tel. 52 3971800 wew. 26, karpiakm@miastochojnice.pl
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Burmistrz Miasta Chojnice ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice z zakresu rewitalizacji organizacjom pozarządowym w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Organizacje mogą uzyskać dotację na organizację warsztatów, które zakończą się realizacją konkretnej inicjatywy – pielęgnacji i nasadzeń zieleni i/lub wykonaniem prac aranżacji przestrzeni. Inicjatywy te muszą być realizowane na ogólnodostępnych przestrzeniach Dzielnicy Dworcowej.

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadań publicznych dotyczących organizacji i przygotowania:
1. praktycznych warsztatów dbania o zieleń połączonych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i nasadzeń w najbliższym otoczeniu.
2. praktycznych warsztatów wykonywania elementów drobnej architektury z różnych materiałów połączonych z wykonaniem prac aranżacji przestrzeni.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Jego celem jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze Dzielnicy Dworcowej.
Każdy z tematów realizowany jest w formie cyklu warsztatowego (co najmniej 2 spotkania). Ogółem zaplanowano w ramach konkursu realizację wskaźnika organizacji po 4 cykli warsztatowych w każdym z 2 tematów warsztatów (razem 8 cykli warsztatowych). Należy przedstawić ofertę na realizację od 1 do 4 cykli warsztatowych w ramach wybranego tematu (zieleni lub drobnej architektury) lub każdego z tematów (zieleni i drobnej architektury). Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego.

Warsztaty mają zapoznać mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy z procesem rewitalizacji, z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Chojnice oraz wdrożyć działania rewitalizacyjne. Należy dotrzeć do interesariuszy i zapoznać ich z tematem rewitalizacji oraz zaangażować do uczestnictwa w procesie rewitalizacji.

Dotacja będzie przyznana wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadania tj. na koszty działań w przestrzeniach publicznych dotyczących kształtowania postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności Dzielnicy Dworcowej w działania rewitalizacyjne. Nie są kwalifikowane wydatki takie jak catering, poczęstunek, organizowanie czasu wolnego mieszkańców niewynikające z potrzeb i celów projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Działania w ramach zadania muszą dotyczyć wyłącznie lokalnych przestrzeni publicznych (ogólnodostępnych) zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy Dworcowej – obszar wyznacza uchwała nr XXII/237/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice. Działania muszą angażować i włączać w proces rewitalizacji mieszkańców obszaru. Wydatki kwalifikowane obejmują w szczególności:

  • wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i opracowanie na ich podstawie dokumentacji;
  • zakup niezbędnych materiałów, narzędzi i gotowych elementów;
  • ubezpieczenie uczestników;
  • koszty wykonania prac przygotowawczych (np. przygotowanie podłoża - ścian, prace ziemne) i innych niezbędnych prac;
  • koszt działań promujących warsztaty.
Źródło: Urząd Miejski w Chojnicach
Reklama