Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu C dla osób wykazujących inne...

Reklama
Prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w szczególności dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Nabór od 18.09.2019 do 09.10.2019 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 1,115 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w szczególności dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

 

Prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
w szczególności dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi..

Zadanie konkursowe realizuje:
Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska - Cel operacyjny III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.
Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.


Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi 1 114 590,00 zł w tym:
w 2019 roku wynosi:  273 390,00 zł.
w 2020 roku wynosi:  841 200,00 zł.

(stawka podstawowa: 1.752,50 zł mies./miejsce standardowe w ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi; stawka zwiększona: 2.278,25 zł*)
* zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Zwiększenie dotacji na ww. uczestników w 2020 r. uzależnione jest od otrzymania środków na ten cel z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

1. Cel zadania: zapewnienie wsparcia dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w szczególności dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem wsparcia jest podtrzymywanie oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym życiu, umożliwiających uczestnikom funkcjonowanie w środowisku na poziomie odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom.

2. Planowane rezultaty:
1) liczba osób, które skorzystają z usług świadczonych w placówce;
2) liczba godzin w ciągu dnia, w trakcie których prowadzone są zajęcia z uczestnikami (min. 6 godzin);
3) liczba rodzajów prowadzonych zajęć grupowych dla uczestników (rodzaje zajęć należy wymienić w części III oferty);
4) liczba pracowni, z których korzystają uczestnicy podczas zajęć w ŚDS;
5) inne – zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: październik – 31.12.2020 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach Miasta Gdańska przy ul. Sterniczej 2. Informację o szczegółowych warunkach technicznych oraz szacunkowych kosztach utrzymania lokalu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

5. Adresaci: osoby z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osoby z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

6. Zakres zadania:
1) prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w szczególności osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2) charakter placówki oraz standardy świadczonych usług określone przepisami rozporządzenia w sprawie ŚDS;
3) prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego załącznika.

7. Wymagania kadrowe: kierownik placówki musi spełniać wymagania określone w § 9 rozporządzenia w sprawie ŚDS oraz posiadać kwalifikacje zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) oświadczenie o spełnieniu standardów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ŚDS;
2) oświadczenie o posiadaniu przez kierownika placówki kwalifikacji zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej oraz § 9 rozporządzenia w sprawie śds lub dokumenty potwierdzające te kwalifikacje.

9. Zastrzeżenia: Oferent posiada min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama