Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacji materiału filmowego o rozwoju współpracy podmiotów w ramach Klastra Lubelska Medycyna oraz o członkach...

Reklama
Realizacji materiału filmowego o rozwoju współpracy podmiotów w ramach Klastra Lubelska Medycyna oraz o członkach klastra oraz przygotowanie i egzekucja strategii promującej Klaster Lubelska Medycyna w mediach
Nabór od 17.09.2019 do 11.10.2019 15:30
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Łączny budżet 9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 9 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacji materiału filmowego o rozwoju współpracy podmiotów w ramach Klastra Lubelska Medycyna oraz o członkach klastra oraz przygotowanie i egzekucja strategii promującej Klaster Lubelska Medycyna w mediach..

I. Tytuł zadania publicznego:

Realizacji materiału filmowego o rozwoju współpracy podmiotów w ramach Klastra Lubelska Medycyna oraz o członkach klastra oraz przygotowanie i egzekucja strategii promującej Klaster Lubelska Medycyna w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych z wykorzystaniem przygotowanego materiału filmowego.

II. Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie:

1) sprzętu służącego do sporządzenia materiału filmowego w technologii HD, w tym jednego filmu o długości min. 5 min., maks. 7 min. oraz wersji skróconej filmu o długości maks. 3 minut;

2) scenariusza filmu;

3) pisemnej zgody osób występujących w materiale filmowym na rozpowszechnianie ich wizerunku;

4) opracowanie materiału w technologii HD;

5) tłumaczenie filmu na język angielski;

6) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiału filmowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, jego części albo fragmentów, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, a także w zakresie:

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych;

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji;

- zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie;

- wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading);

- zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci internetowej w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej;

- digitalizacja;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, jego części albo fragmenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej;

c) w zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. a i b powyżej: publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie Klipu, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana;

d) innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

7) koncepcji promocji Klastra Lubelska Medycyna z wykorzystaniem przygotowanego materiału filmowego w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych;

8) przeprowadzenie kampanii promocyjnej Klastra Lubelska Medycyna z wykorzystaniem przygotowanego materiału filmowego w mediach, w szczególności w mediach społecznościowych.

 

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama