Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 17.09.2019 do 08.10.2019 23:59
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Mobilny Punkt Poradnictwa.

Miejski autobus dla osób w kryzysie bezdomności będzie pełnić ważną rolę w udzielaniu pomocy doraźnej i interwencyjnej, będąc uzupełnieniem funkcjonującej na terenie m.st. Warszawy pomocy niskoprogowej dla osób bezdomnych w postaci noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni, punktów poradnictwa oraz streetworkingu. Autobus ma umożliwić osobom bezdomnym przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią dla osób bezdomnych. Autobus zostanie zapewniony przez m.st. Warszawę. Autobus zostanie oznaczony jako „Mobilny Punkt Poradnictwa”. Autobus będzie kursował w okresie jesienno-zimowym (listopad – kwiecień) i będzie docierał do dworców kolejowych, miejsc gdzie przebywa znaczna liczba osób bezdomnych w przestrzeni publicznej, oferując możliwość transportu do placówek dla osób bezdomnych, ciepły napój oraz poradnictwo i uzyskanie informacji, ze strony streetworkera/ pracownika socjalnego, o rodzajach i formach pomocy świadczonej przez różne instytucje.

Autobus będzie kursował w ramowych godzinach 8:00 – 21:00 od poniedziałku do niedzieli (codziennie, w tym w dni ustawowo wolne od pracy). Dziennie realizowanych będzie od 5 do 6 kursów (w zależności od długości trasy).

Koszty wynajmu i obsługi autobusu, takie jak zatrudnienie kierowcy, zakup paliwa, ubezpieczenie OC, naprawy oraz sprzątanie pojazdu będą ponoszone przez Miasto.

W wybranych kursach będą uczestniczyć pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, którzy będą udzielać informacji o ofercie pomocowej i procedurze kierowania do schronisk.

Realizator zadania:

1.Zatrudnia kadrę adekwatnie do zakresu zadania, w tym co najmniej jednego steetworkera.

Na stanowisku streetworkera zatrudnione mogą być osoby posiadające wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub psychologa albo osoby z innym wykształceniem, minimum średnim, posiadające co najmniej roczne doświadczenie w pracy streetworkerskiej, a także osoby z wykształceniem co najmniej zawodowym, które doświadczyły bezdomności i zrealizowały indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Osoby nie spełniające tych warunków mogą realizować zadania jedynie w ramach wolontariatu.

W ramach zadania realizator może zaplanować zatrudnienie asystentów osoby bezdomnej, którzy będą udzielać wsparcia osobom korzystającym z autobusu MPP w uregulowaniu ich sytuacji życiowej (np. asysta w OPS, w szpitalu itp.).

W ramach zadania realizator może zaplanować niezbędne szkolenia dla personelu projektu, jednak budżet na szkolenia nie może przekraczać 1% kosztów realizacji całego zadania.

2. Udostępnia interwencyjny numer telefonu, czynny w godzinach kursowania autobusu, pod którym udzielane będą informacje dot. możliwości pomocy osobom w kryzysie bezdomności oraz przyjmowane zgłoszenia dot. osób potrzebujących wsparcia streetworkerów.

3. Informuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych o składzie kadry realizującej zadanie podając imię, nazwisko, wykształcenie i harmonogram godzin pracy każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia.

4. Zobowiązany jest przedstawić w ofercie, a następnie prowadzić program pomocy zawierający minimum:

a) koncepcję pracy z osobami bezdomnymi z opisem planowanych form i metod pracy, w tym, metod diagnozowania sytuacji osoby bezdomnej, prowadzenia poradnictwa, działań interwencyjno-motywacyjnych ukierunkowanych na budowanie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, sposobów umożliwienia dostępu do konsultacji specjalistów z zakresu uzależnień, pomocy psychologicznej i medycznej,

b) zapewnienie ciepłego napoju dla osób korzystających z autobusu (UWAGA: realizator zadania nie powinien używać w tym celu jednorazowych naczyń wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych, należy zastąpić je jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji),

c) koncepcję współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, placówkami pomocowymi dla osób bezdomnych oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób bezdomnych,

d) metody monitorowania liczby osób bezdomnych korzystających z autobusu,

e) opis sposobu dokumentowania działań objętych ofertą.

5. Posiada i udostępnia regulamin korzystania z autobusu.

6. Sporządza i przedkłada łącznie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania raport końcowy zawierający ewaluację zadania oraz rekomendację dotyczącą celowości kontynuowania zadania i ewentualnych jego korekt.

7. Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są zawrzeć w ofercie:

a) Opis planowanych rezultatów realizacji zadania umożliwiający weryfikację tych rezultatów na podstawie danych i sprawozdań przekazywanych przez placówkę do Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

b) Opis dotychczasowej organizacji  współpracy z innymi podmiotami pracującymi na rzecz osób bezdomnych oraz propozycje nowych rozwiązań w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama