Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności charytatywnej

Reklama
Nabór od 16.09.2019 do 08.10.2019 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 48 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności charytatywnej.

Tytuł zadań publicznych:

1) „Pomoc rzeczowa dla inwalidów, emerytów i rencistów zrzeszonych w kołach na terenie Dz. VIII”;

2) „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX”;

3) „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów”;

4) „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI”;

5) „Pomoc rzeczowa (paczki świąteczne) dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych osób zrzeszonych w Kole emerytów i rencistów na terenie Dzielnicy XII”;

6) „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i o wolontariacie: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”;

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań:

1. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla inwalidów, emerytów i rencistów zrzeszonych w kołach na terenie Dz. VIII”– 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

2. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX” – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

3. w przypadku zadania „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów” – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);

4. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI”– 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

5. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa (paczki świąteczne) dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych osób zrzeszonych w Kole emerytów i rencistów na terenie Dzielnicy XII” - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

6. w przypadku zadania „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i o wolontariacie: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadań:

1. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla inwalidów, emerytów i rencistów zrzeszonych w kołach na terenie Dz. VIII”– Dzielnica VIII Dębniki;

2. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX” – Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki;

3. w przypadku zadania „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów” – Dzielnica X- Swoszowice;

4. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI”– Dzielnica XI Podgórze Duchackie;

5. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa (paczki świąteczne) dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych osób zrzeszonych w Kole emerytów i rencistów na terenie Dzielnicy XII” – Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim;

6. w przypadku zadania „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i o wolontariacie: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” – Dzielnica XV - Mistrzejowice.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację zadań publicznych podobnego typu środki finansowe w łącznej wysokości 41 000,00 zł.

Warunki realizacji zadań publicznych:

1. Zadanie wspierane pn. „Pomoc rzeczowa dla inwalidów, emerytów i rencistów zrzeszonych w kołach na terenie Dz. VIII”, polega na udzieleniu pomocy rzeczowej, dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów zamieszkałych na terenie Dzielnicy VIII. Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać odpowiednio:

a. minimalną liczbę osób objętych pomocą, zamieszkałych na terenie Dzielnicy VIII, zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów. Posiadanie statusu członka Koła na dzień odbioru paczki powinno zostać udokumentowane oświadczeniem osoby lub zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie Koło, przedłożonym Zleceniobiorcy, w dniu odbioru paczki.

b. opis produktów spożywczych znajdujących się w paczce. Paczki nie mogą zawierać produktów alkoholowych.

2. Zadanie wspierane pn. „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX” polega na udzieleniu pomocy rzeczowej, dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów zamieszkałych na terenie Dzielnicy IX. Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać odpowiednio:

a. minimalną liczbę osób objętych pomocą, zamieszkałych na terenie Dzielnicy IX, zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów. Posiadanie statusu członka Koła na dzień odbioru paczki powinno zostać udokumentowane oświadczeniem osoby lub zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie Koło, przedłożonym Zleceniobiorcy w dniu odbioru paczki.

b. opis produktów spożywczych znajdujących się w paczce. Paczki nie mogą zawierać produktów alkoholowych.

3. Zadanie wspierane pn. „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów” polega na udzieleniu pomocy rzeczowej, dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów zamieszkałych na terenie Dzielnicy X. Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać odpowiednio:

a. minimalną liczbę osób objętych pomocą, zamieszkałych na terenie Dzielnicy X, zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów. Posiadanie statusu członka Koła na dzień odbioru paczki powinno zostać udokumentowane oświadczeniem osoby lub zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie Koło, przedłożonym Zleceniobiorcy w dniu odbioru paczki.

b. opis produktów spożywczych znajdujących się w paczce. Paczki nie mogą zawierać produktów alkoholowych.

4. Zadanie wspierane pn. „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI” polega na udzieleniu pomocy rzeczowej, dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów zamieszkałych na terenie Dzielnicy XI. Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać odpowiednio:

a. minimalną liczbę osób objętych pomocą, zamieszkałych na terenie Dzielnicy XI, zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów. Posiadanie statusu członka Koła na dzień odbioru paczki powinno zostać udokumentowane oświadczeniem osoby lub zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie Koło, przedłożonym Zleceniobiorcy w dniu odbioru paczki.

b. opis produktów spożywczych znajdujących się w paczce. Paczki nie mogą zawierać produktów alkoholowych.

5. Zadanie wspierane pn. „Pomoc rzeczowa (paczki świąteczne) dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych osób zrzeszonych w Kole emerytów i rencistów na terenie Dzielnicy XII” polega na udzieleniu pomocy rzeczowej, dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów zamieszkałych na terenie Dzielnicy XII. Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać odpowiednio:

a. minimalną liczbę osób objętych pomocą, zamieszkałych na terenie Dzielnicy XII, zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów. Posiadanie statusu członka Koła na dzień odbioru paczki powinno zostać udokumentowane oświadczeniem osoby lub zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie Koło, przedłożonym Zleceniobiorcy w dniu odbioru paczki.

b. opis produktów spożywczych znajdujących się w paczce. Paczki nie mogą zawierać produktów alkoholowych.

6. Zadanie wspierane pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i o wolontariacie: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” polega na udzieleniu pomocy rzeczowej, skierowanej do osób indywidualnych, zamieszkałych na terenie Dzielnicy XV. Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać odpowiednio:

a. liczbę osób objętych pomocą, zamieszkałych na terenie Dzielnicy XV. Zleceniobiorca zadania wyda paczki rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spełniającym przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wskazanym przez Filię nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, co najmniej jedną Parafię Rzymskokatolicką działającą na terenie Dzielnicy XV oraz co najmniej jedną organizację pozarządową/ stowarzyszenie działające na terenie Dzielnicy XV na rzecz jej mieszkańców. W tym celu Zleceniobiorca winien zwrócić się do w/w. instytucji z prośbą o przekazanie imiennej listy rodzin i osób, które zgodnie z ich wiedzą powinny zostać objęte pomocą w formie rzeczowej. Prośba o wskazanie rodzin i osób powinna zawierać wzór oświadczenia przedstawiciela rodziny lub osoby o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do udziału w zadaniu oraz potrzebie objęcia wsparciem ze względu na pozostawanie w trudnej sytuacji życiowej.

b. opis produktów spożywczych znajdujących się w paczce. Paczki nie mogą zawierać produktów alkoholowych.

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oczekiwany cel zlecanych zadań publicznych

Zmniejszenie skutków ubóstwa wśród osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz zrzeszonych w kołach emerytów i rencistów na terenie Dzielnicy VIII, IX, X, XI, XII, XV.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej następujących wskaźników:

1. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla inwalidów, emerytów i rencistów zrzeszonych w kołach na terenie Dz. VIII”– objęcie wsparciem min. 100 osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy VIII Dębniki, które są zrzeszone w kołach emerytów i rencistów;

2. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX” – objęcie wsparciem min. 100 osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, które są zrzeszone w kołach emerytów i rencistów;

3. w przypadku zadania „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów” – objęcie wsparciem min. 80 osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy Dzielnica X- Swoszowice, które są zrzeszone w kołach emerytów i rencistów;

4. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI”– objęcie wsparciem min. 100 osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy Dzielnica XI Podgórze Duchackie które są zrzeszone w kołach emerytów i rencistów;

5. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa (paczki świąteczne) dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych osób zrzeszonych w Kole emerytów i rencistów na terenie Dzielnicy XII” – objęcie wsparciem min. 50 osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim które są zrzeszone w kołach emerytów i rencistów;

6. w przypadku zadania „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i o wolontariacie: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” – objęcie wsparciem min. 50 osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy Dzielnica XV – Mistrzejowice, które są osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej spełniającym przesłanki z art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Zleceniobiorca może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 8 października 2019 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy– z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama