Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU B-35 MIEJSC

Reklama
Nabór od 13.09.2019 do 07.10.2019 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 1,609 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU B-35 MIEJSC.

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B, zwanego dalej „Domem” na 35 miejsc, w obiekcie który spełnia warunki sanitarne i bezpieczeństwa do przebywania w nim osób oraz do których oferent posiada tytuł prawny. Zadanie ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz dążeniu do usamodzielnienia się uczestników Domu dzięki postępowaniu wspierająco - aktywizującemu, poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie. 1. Uczestnikami zajęć mogą być: a) osoby z decyzją administracyjną (czasową), wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – na okres nie dłuższy niż 3 m-ce konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący Domu oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji, b) osoby, które po dokonaniu oceny dalszych możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego zostaną skierowane do Domu na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, c) osoby, które wymagają przedłużenia okresu skierowania do Domu, w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej. 2. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS we Wrocławiu. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tej placówce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 3. Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.

FUNKCJONOWANIE DOMU

1. Za opracowanie dokumentów związanych z działalnością Domu, które wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez podmiot zlecający realizację zadania odpowiedzialny jest kierownik Domu.

2. Funkcjonowanie Domu określają:

a) statut,

b) regulamin organizacyjny,

c) program działalności Domu i plany pracy Domu na każdy rok.

Powyższe dokumenty oferent ma obowiązek udostępnić na prośbę Zleceniodawcy oraz MOPS.

3. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe.

4. Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów. Zamknięcie domu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

ŚWIADCZONE USŁUGI

1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

4. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

5. poradnictwo psychologiczne;

6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

8. niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy;

9. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;

Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w sposób, o którym mowa powyżej, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.

Podmiot prowadzący Domu zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.), Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama