Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla kobiet i kobiet z dziećmi

Reklama
Nabór od 04.09.2019 do 26.09.2019 08:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Kobiety
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla kobiet i kobiet z dziećmi

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym:

a) w 2019 r. w wysokości: 25 000 zł (od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.),

b) w 2020 r. w wysokości: 150 000,00 zł,

c) w 2021 r. w wysokości: 150 000,00 zł,

d) w 2022 r. w wysokości: 125 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 1 listopada 2019 r. do 31 października 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal Gminy Miejskiej Kraków, os. Krakowiaków 46 w Krakowie, który zostanie udostępniony Zleceniobiorcy w formie umowy użyczenia lokalu. Mieszkanie chronione treningowe nr 1, 2 dla nie więcej niż 7 osób, mieszkanie nr 3 dla nie więcej niż 6 osób.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla kobiet i kobiet z dziećmi (30 miejsc), Gmina Miejska Kraków przeznaczyła w roku 2018 środki finansowe w wysokości 180 000 zł. W 2019 r. Gmina Miejska Kraków przekazała 120 000 zł na realizację zadania.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla kobiet i kobiet z dziećmi:

1) W okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2022 r. prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822) zwanego dalej „rozporządzeniem”, o łącznej liczbie 20 miejsc, w tym dwóch mieszkań chronionych na 7 miejsc oraz 1 mieszkania chronionego na 6 miejsc, w lokalach wskazanych przez Realizatora;

2) Świadczenie usługi kobietom i kobietom z dziećmi, skierowanym przez Realizatora zadania, zgodnie z decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, przy czym okres pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym to 1 rok, z możliwością przedłużenia;

3) Zapewnienie w mieszkaniu chronionym treningowym usług bytowych w postaci całodobowego miejsca pobytu, w pomieszczeniach, zgodnie z minimalnym standardem pomieszczeń w mieszkaniu chronionym określonym w § 6 rozporządzenia;

4) Świadczenie pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obejmującej w szczególności następujące działania:

a) rozpoznanie sytuacji osoby, zebranie informacji o całokształcie sytuacji związanej z problemem i opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby,

b) wyznaczenie celów i opracowanie programu usamodzielnienia z osobą w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia usługi, (w ramach programu mogą zostać uwzględniane usługi, o których mowa w § 3 Rozporządzenia, zgodnie z potrzebami),

c) dokonywanie systematycznych ocen programu, w razie potrzeb dokonywanie zmiany programu usamodzielnienia,

d) dokonanie ewaluacji końcowej programu usamodzielnienia,

e) udzielanie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w szczególności:

 • wspieranie, doradzanie w rozwiązywaniu występujących problemów,

 • towarzyszenie lub rzecznictwo,

 • motywowanie osoby do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, zapewnienia lokalu mieszkalnego, sytuacji zdrowotnej,

 • działania edukacyjne w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia,

 • organizowania wsparcia innych specjalistów i usług społecznych,

 • udzielanie informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

 • nawiązanie współpracy z innymi osobami, instytucjami wspierającymi osobę,

 • pomocy w uzyskaniu poradnictwa w rozwiązaniu spraw życiowych;

5) Zapewnienia usług (w formie indywidualnej lub grupowej) polegających na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie określonym § 3 rozporządzenia;

6) Przed wydaniem pierwszej decyzji o skierowaniu osoby do mieszkania chronionego, jak również w przypadku kolejnych decyzji, dokonywanie przez pracownika socjalnego Zleceniobiorcy wspólnie z pracownikiem socjalnym Realizatora zadania pisemnych uzgodnień z osobą kierowaną do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym lub jej przedstawicielem ustawowym, dotyczących: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia;

7) Dokumentowanie prowadzonych działań pracy socjalnej oraz ich rezultatów zgodnie ze wzorami dokumentów przekazanymi przez Realizatora zadania (w szczególności: ocena sytuacji/funkcjonowania osoby/rodziny, program usamodzielnienia, ocena i zmiana programu usamodzielnienia, ewaluacja końcowa, indywidualna karta osoby/rodziny w zakresie działań pracownika socjalnego), w szczególności: dotyczących udzielonej pomocy, realizowanych działań, których wzór opracuje Zleceniobiorca i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

8) Prowadzenie ewidencji osób objętych pomocą oraz dokumentowanie innych działań związanych z realizacją zadania;

9) Współpraca z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osoby/rodziny i postępów w zakresie usamodzielnienia osoby/rodziny;

10) Współpraca z Realizatorem w zakresie realizacji zadania;

11) Niezwłoczne przekazywanie Realizatorowi zadania informacji o rozpoczęciu usługi oraz o zakończeniu, przerwaniu realizacji lub braku współpracy wraz z opisem zaistniałej sytuacji;

12) Na wniosek Realizatora zadania przygotowanie opinii o sposobie funkcjonowania osoby objętej pomocą w mieszkaniu chronionym i zasadności dalszego korzystania z usługi;

13) Prowadzenie ewaluacji realizacji zadania, w szczególności poprzez badanie opinii osób, które skorzystały z pomocy w formie mieszkania chronionego.

14) Przygotowanie przez Zleceniobiorcę w porozumieniu z Realizatorem zadania, Regulaminu mieszkania chronionego treningowego dla kobiet i kobiet z dziećmi, a następnie przekazanie do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy na realizację zadania;

15) Ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem lokali, w których będzie realizowane zadanie.

2. W zakresie kadrowym Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

1) Zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu pracownika socjalnego, posiadającego kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przy czym minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika, nie może być niższe niż 1600zł brutto lub odpowiednio wyższe w przypadku zatrudnienia osoby w wyższym wymiarze niż wskazano powyżej.

2) Niezwłocznego przekazania Realizatorowi zadania informacji o zatrudnionych osobach wraz z informacją o danych do kontaktu, w szczególności wykazu osób zawierających co najmniej ich imię, nazwisko, nr telefonu, kwalifikacje zawodowe i wymiar etatu i okres na jaki zostały zatrudnione.

3. W zakresie sprawozdawczym, Zleceniobiorca jest zobowiązany przedkładać sprawozdanie miesięczne z realizacji zadania, którego wzór będzie stanowić załącznik do umowy na realizację zadania oraz listę osób korzystających z pomocy i przekazywanie powyższych dokumentów Realizatorowi zadania najpóźniej w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym oraz sprawozdań: półrocznych i rocznych z realizacji zadania publicznego sporządzonych według wzoru określonego w rozporządzeniu.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji usługi w formie udzielenia schronienia w mieszkaniu chronionym treningowym jest przygotowanie osób przebywających w mieszkaniu do samodzielnego życia, z wykorzystaniem pomocy specjalistów i innych usług dostępnych społecznych dostępnych na terenie Krakowa.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 • zapewnienie 20 miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla kobiet i kobiet z dziećmi,

 • objęcie pracą socjalną 100% dorosłych mieszkańców,

 • wyjście z trudnej sytuacji życiowej rozumiane jako wyprowadzenie się do mieszkania lub pokoju – minimum 30% osób objętych usługą mieszkania chronionego.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=105083

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pożytku publicznego zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 września 2019 r. o godz. 8.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanej pieczęcią Oferenta/Oferentów kopercie wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama