Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla siedmiu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Reklama
Nabór od 12.09.2019 do 04.10.2019 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 653,484 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla siedmiu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia domu pomocy społecznej dla 7 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną na zlecenie Miasta Wrocław.

Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz.964) oraz Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1507) oraz innymi przepisami właściwymi do realizowania zleconego zadania.

Dom pomocy społecznej będzie zaspokajać potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług, w tym m.in.:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości,

e) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

f) pielęgnację,

g) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

h) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,

i) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,

j) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

k) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

l) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

m) działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, n) pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

o) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

p) dostęp do informacji prawnej i poradnictwa specjalistycznego.

Dom ma funkcjonować w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama