Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 11.09.2019 do 01.10.2019 15:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji prawnej skierowany do: organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Priorytet: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 2. Cel: 3. Edukacja prawna

 3. Działania: Szkolenia z zakresu:

1) praw i obowiązków obywatelskich;

2) konsultacji społecznych;

3) dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Organizacja realizująca zadanie:

1) przedstawia w ofercie koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia,
opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego;

2) zatrudnia specjalistów w danej dziedzinie prawa (najwyżej promowani są specjaliści-praktycy);

3) organizuje szkolenia w Centrum Dialogu Obywatelskiego;

4) ustala terminy szkoleń;

5) promuje, w szczególności w środkach masowego przekazu informacje o szkoleniach i ich celach;

6) ustala program szkoleń;

7) zapewnia materiały szkoleniowe oraz organizuje catering dla uczestników podczas przerw;

8) przeprowadzi ewaluację szkolenia zgodną z narzędziem ewaluacyjnym opisanym w ofercie, a raport z ewaluacji przekaże wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego.

 1. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego

1) zorganizowanie i przeprowadzenie po 1 szkoleniu w zakresie:

a) praw i obowiązków obywatelskich,

b) informowania o konsultacjach społecznych,

c) informowanie o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) szkolenie obejmuje: wykład i warsztaty;

3) opracowanie materiałów szkoleniowych;

4) minimalna liczba szkoleń – 3;

5) minimalna liczba godzin każdego szkolenia – 8;

6) minimalna liczba godzin jednego warsztatu – 3;

a) minimalna liczba uczestników w jednym szkoleniu - 10.

 1. Oczekiwane zmiany społeczne

Zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Opola, w tym cudzoziemców zamieszkujących w Opolu, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, ochronie prawnej cudzoziemców, konsultacjach społecznych, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Monitorowanie rezultatów wraz z rekomendowanym źródłem informacji
  o osiągnięciu wskaźnika

1) lista obecności;

2) ankieta wśród uczestników szkoleń;

3) materiały szkoleniowe;

4) sprawozdanie z realizacji zadania, zawierające źródła określone w pkt. 1-3.

 1. Zasady dokonywania zmian

Zmiany mogą być dokonywane zgodnie z zapisami § 29 ust 3, 4 i 6 Regulaminu konkursowego.

 1. Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola, w tym cudzoziemcy zamieszkujący w Opolu.

 2. Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji):

a) amortyzacja,

b) leasing,

c) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania,

d) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,

e) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

f) koszty wszelkich kar i grzywien,

g) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

h) działalność gospodarcza podmiotu,

i) działalność polityczna i religijna,

j) zakup środków trwałych,

k) remonty i inwestycje,

l) koszty administracyjne zadania powyżej 10% wysokości otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji,

m) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty i wydrukowanego z Generatora potwierdzenia wynosi 21 dni od daty ostatniego ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu.

Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ul. Damrota 1, II piętro - pokój nr 205) w: poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na ww. adres.

Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.opole.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu.

Reklama