Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 2.0

Reklama
Nabór od 10.09.2019 do 02.10.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 760 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Złota Rączka dla seniorów 2.0.

Konkurs przygotowany został na podstawie doświadczeń, statystyk i rezultatów poprzedniej, pilotażowej edycji projektu „Złota Rączka”.

Grupy Docelowe

 • Projekt kierowany jest do osób w wieku 75+, głównie mieszkających w jednopokoleniowych gospodarstwach domowych (małżeństwa lub osoby samotne), które potrzebują pomocy w wykonaniu drobnych i prostych napraw domowych. Osoby te powinny stanowić minimum 50% wszystkich korzystających z usług.
 • Pośrednią grupą docelową są osoby 60+, które będą chciały aktywnie zaangażować się w realizację projektu tj. jako specjaliści naprawiający usterki lub wolontariusze wspierający organizacje i promocje projektu. Minimum 20% specjalistów zatrudnionych w projekcie będą stanowić osoby w wieku 60+.

Zakres Zadania

 • Realizacja zadania polega na drobnych naprawach w gospodarstwach domowych warszawskich seniorów. Zwiększone zostanie dzięki temu bezpieczeństwo seniorów w miejscu ich zamieszkania, a także zmniejszone zostaną zagrożenia dla zdrowia i życia z powodu niesprawności urządzeń domowych.
 • Poprzez drobne naprawy i usługi rozumie się:
  • usługi nie wymagające dużych nakładów finansowych,
  • usługi nie wymagające specjalistycznych uprawnień,
  • usługi nie wymagające natychmiastowej interwencji,
  • usługi możliwe do zrealizowania w trakcie jednej wizyty specjalisty i przy zakupie podstawowych materiałów,
  • szczegóły i zakres drobnych napraw określa projekt regulaminu stanowiący Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
 • Projekt obejmuje:
  • organizacje działań, koordynację i rejestracje zgłoszeń,
  • współpracę ze specjalistami i wolontariuszami,
  • prowadzenie drobnych napraw u warszawskich seniorów 75+,
  • zakup podstawowych materiałów remontowych oraz dojazd do seniora,
  • przygotowanie dokumentacji i sprawozdawczość.

Zapisy, informacja i promocja:

 • Oferent jest zobowiązany uruchomić ogólnodostępny numer telefonu, pod którym będą przyjmowane zlecenia w określonym czasie (pn. – pt.,  9:00 – 15:00). Numer telefonu będzie zamieszczony na materiałach promocyjnych zaprojektowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz będzie promowany przez Oferenta.  
 • Telefon będzie obsługiwać wyznaczona do tego osoba,  znająca specyfikę projektu. Osoba ta będzie potrafiła przeprowadzić (przy pomocy formularza
  z opracowanymi przez specjalistów pytaniami) wywiad z seniorami na temat tego, jaka dokładnie usługa jest mu potrzebna, jaki specjalista powinien się tym zająć i jakie materiały mogą być potrzebne. Zalecane jest aby osoba ta miała doświadczenie w pracy z seniorami. Głównym celem szczegółowego wywiadu jest ograniczenie sytuacji w której specjalista przyjedzie  i okaże się, że usterka znacząco różni się od zgłoszonej.
 • Oferent jest zobowiązany promować usługę. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych dostarczy projekt ulotki i tylko taki wzór będzie mógł być używany przez Oferenta (wydruk i dystrybucja). Parametry ulotki: A4 składana do A5 (zadruk dwustronny 4/4 CMYK). Oferent zamieści też informację o projekcie na swoich cyfrowych kanałach przekazu (strona internetowa, profil Facebook).
 • Oferent zamówi dla specjalistów koszulki z haftowanym logiem: projektu (z przodu), logiem marki Warszawa (rękaw) i napisem Warszawska Złota Rączka (na plecach). Każdy specjalista otrzyma nie mniej niż 3 koszulki na zmianę. Wzór musi być zaakceptowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Zadanie główne – drobne naprawy:

 • W ramach projektu możliwe będzie świadczenie usług, których wartość nie przekracza 200 zł w przypadku jednego zgłoszenia (łącznie z dojazdem i zakupem podstawowych materiałów).
 • W sytuacji, gdy w wyniku naprawy pojawią się nieprzewidziane dodatkowe usterki pracownik techniczny zobowiązany zostanie do ich niezwłocznego usunięcia, bez pokrywania dodatkowych kosztów przez seniora, w ramach reklamacji.
 • W przypadku, gdy na miejscu okaże się, że usługa nie może być zrealizowana bez zakupienia dodatkowych materiałów lub urządzeń (np. bateria łazienkowa, karnisz, żyrandol), specjalista może przygotować specyfikację zakupów jakie musi zrobić senior i wykonać zlecenie przy kolejnej wizycie, jednak będzie to równoznaczne z wykorzystaniem usługi z kolejnego miesiąca. W celu ograniczenia występowania tego typu sytuacji, będzie prowadzony szczegółowy wywiad telefoniczny.
 • W koszt usługi muszą być wliczone podstawowe materiały takie jak: systemy i osprzęt instalacyjny (np. puszka elektryczna, złączki elektryczne), akcesoria zasilające (np. węże odpływowe, przedłużki, śrubunki, uszczelki), systemy mocowań i uszczelnień (np. kleje, taśmy, zaprawy, sylikony, uszczelki okienne), drobne akcesoria metalowe (np. kątowniki montażowe, haczyki, gwoździe, profile, wkręty, kołki) itp.
 • Przyjęte zlecenie powinno być zrealizowane w terminie maksymalnie 10 dni roboczych.
 • Specjaliści są umawiani na konkretny dzień i przedział godzinowy, nie dłuższy niż 3 godziny zegarowe.
 • Realizowane będą tylko usterki zgłoszone przez telefon i wpisane do karty zgłoszenia przez Przyjmującego.
 • Od seniorów nie mogą być pobierane świadczenia pieniężne. Specjalista nie może również pobierać od seniorów pieniędzy na zakup dodatkowych materiałów.
 • Dodatkowe materiały (baterie łazienkowe, karnisze, lampy itp.) seniorzy muszą zakupić we własnym zakresie przed przybyciem specjalisty.
 • Projekt nie może obejmować:
  • napraw, które powinny zostać wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie umów ze wspólnotą mieszkaniową lub administracją;
  • usług sprzątających (przypinanie zasłon, mycie okien, odgrzybianie ścian itp.),
  • usług wymagających specjalnych uprawnienia (w tym naprawy związane z instalacją gazowa);
  • serwisowania sprzętu elektrycznego (chyba, że w ramach wkładu własnego Oferenta),
  • kompleksowych usług remontowych (odmalowywanie ścian, drzwi, kładzenie paneli, kładzenie gładzi itp.).
 • W ramach projektu zgłaszający usterkę senior będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika technicznego maksymalnie raz w miesiącu (12 razy w roku), niezależnie od ilości organizacji biorących udział w projekcie. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie przez seniora z dodatkowej liczby usług, o czym zdecyduje koordynator projektu w porozumieniu z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
 • W ramach jednej usługi może być naprawionych kilka usterek o ile nie przekroczy to maksymalnego czasu określonego w regulaminie i pieniędzy przeznaczonych na jedna usługę
 • Specjalista może (a przypadku sytuacji trudnych, powinien) jeździć do rozwiązania usterki w parze z wolontariuszem. Podniesie to jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług.
 • Dojazd do seniora musi być wliczony w usługę, rozliczony na podstawie kilometrówki (zgodnie z oficjalnymi stawkami) lub przy wykorzystaniu transportu miejskiego. Nie będą rozliczane nieracjonalne formy dojazdu (np. taxi, przewoźnicy bez licencji, wynajem samochodów).
 • Terenem realizacji projektu jest Warszawa (wszystkie 18 dzielnic), Oferenci są zobowiązani bezwzględnie przyjmować zlecenia zgodne z regulaminem niezależnie od miejsca ich wykonania, na terenie całej Warszawy.
 • Oferent przygotuje zestaw pytań pomocniczych, przy pomocy których podczas przyjmowania zgłoszenia będzie określał wstępnie rodzaj zlecenia, przybliżony czas wykonania, potrzebne materiały i rodzaj specjalisty jaki będzie potrzebny.
 • Oferent będzie prowadził na bieżąco dokumentację zgodnie z wzorami dostarczonymi przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w tym elektroniczną bazę usług i uczestników.
 • Szczegóły realizacji projektu określa opracowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych projekt regulaminu stanowiący Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Biuro może w trakcie trwania projektu zmodyfikować regulamin we współpracy z  Oferentami.

 

Zaangażowanie osób w wieku 60+,

W ramach projektu wybrani oferenci stworzą bazę współpracujących z nimi specjalistów, którzy jako pracownicy techniczni odpowiedzialni będą za usuwanie usterek zgłoszonych przez seniorów. O liczbie zatrudnionych specjalistów zdecydują oferenci, jednak wymagane jest, by były wśród nich osoby w wieku 60+, będące fachowcami w danych dziedzinach (hydraulicy, elektrycy itp.), co pozwoli na skorzystanie z ich specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Rekomendowane jest, by w ramach projektu wśród zatrudnionych pracowników technicznych minimum 20% stanowiły osoby w wieku 60+. Dodatkowo do projektu zaangażowani zostaną wolontariusze 60+, którzy mogą wspierać działania organizacyjne (w tym przyjmowanie zleceń), promowanie projektu, towarzyszenie i pomaganie specjaliście podczas usuwania usterek.

Monitoring projektu

 • Oferent przygotuje na koniec projektu  ewaluację w postaci raportu opasującego szczegółowo zrealizowane zadania i rezultaty jakie osiągnął. Ewaluacja końcowa powinna dotyczyć realizacji całego projektu ze wskazaniem wniosków i rekomendacji do dalszego działania. W raporcie ewaluacyjnym  znaleźć powinny się przede wszystkim dane dotyczące:
  • liczby zgłoszonych usterek,
  • liczby przeprowadzonych napraw,
  • liczby osób, które skorzystały z projektu,
  • liczby napraw zakończonych niepowodzeniem wraz z podaniem przyczyny,
  • liczby osób w wieku 60+ zatrudnionych do realizacji projektu,
  • liczby wolontariuszy (i ich zadań) uczestniczących w projekcie,
  • rodzaju najczęściej prowadzonych napraw,
  • statystyki wykonanych usług z podziałem na dzielnice,
  • liczby podziękowań/rekomendacji od seniorów,
  • liczby skarg, które wpłynęły
  • rekomendacje co do rozwoju projektu
 • Oferent będzie zobowiązany na żądanie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, dostarczyć kompletną informację o aktualnym poziomie realizacji projektu (w tym aktualnie osiągniętych rezultatach, wydatkowanych środkach, liczbie beneficjentów) w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych.
 • Każda usługa zostanie potwierdzona zdjęciem przed i po naprawie (np. z telefonu komórkowego).
 • Oferent zobowiązany będzie w ramach projektu do comiesięcznej aktualizacji bazy wykonanych usług, prowadzić kwartalną kartę monitoringu i półroczne sprawozdanie.
 • W okresie realizacji zadania będą przeprowadzane kontrole przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Prawidłowość przetwarzania danych osobowych

 • Wybrani oferenci w ramach realizacji zadania odpowiedzialni będą za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 • Każdy senior, u którego zostanie przeprowadzona naprawa musi podpisać formularz zgłoszenia usterki, w którym oprócz opisu usterki i jej naprawy znaleźć powinna się też zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po podpisaniu przez seniora formularza, jego dane osobowe zostaną umieszczone w bazie danych klientów programu „Warszawska Złota Rączka dla seniora”, której wzór przygotuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Oferent będzie zbierał jedynie dane zwykłe dotyczące uczestniczących w projekcie seniorów.
 • Każdy zatrudniany do projektu specjalista także powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta powinna stanowić integralna część zawieranej ze specjalistą umowy. Oferent prowadzić będzie osobną bazę zatrudnianych do projektu specjalistów, w której zbierał będzie dane zwykłe dotyczące zatrudnianych osób.
 • Każdy specjalista, przed podjęciem współpracy zostanie zgłoszony do Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Szczegóły dotyczące przygotowania i składania oferty

 • Szczególny nacisk przy ocenie ofert będzie położony na szczegółowość opisów i zgodność złożonej oferty z  założeniami konkursu oraz na wysokość podanych rezultatów zadania.
 • Koszty administracyjne nie mogą przekraczać 20% dotacji.
 • Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania przygotowana będzie:
  • na każdy rok kalendarzowy,
  • na cały okres realizacji zadania,
 • Oferent przedstawi średni koszt jednostkowy wykonania usługi.
 • Oferent przedstawi średnią liczbę usług które planuje zrealizować miesięcznie.
 • Oferent przedstawi minimalny i maksymalny koszt usługi za jaki będzie wykonywał zadanie.
 • Oferent przedstawi przykładowy cennik 12 rodzajów usług z jakimi może się spotkać podczas projektu (np. wymiana baterii, regulacja okien).
 • Dopuszcza się zakupy hurtowe drobnych części najczęściej wykorzystywanych w realizacji usług (złączki, kleje, gwoździe itp.).
 • Wkład własny powinien być adekwatny do specyfiki projektu.
 • W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej oferentów, działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów powinny być spójne i stanowić jedną całość i zakładać współpracę partnerów na każdym etapie realizacji działań.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Elektronicznym Generatorze Wniosków na stronie https://witkac.pl/Account/Login, następnie wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w terminie i miejscu podanym w § 4 ust. 1.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama