Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

Reklama
Nabór od 11.09.2019 do 10.10.2019 12:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 100 mln PLN
Od 60% do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przypominamy, że nabór i zatwierdzanie wniosków w Generatorze Wniosków trwa do dnia 10 października 2019 roku do godz. 12:00. Zgodnie z ogłoszeniem konkursu wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945). 

Rodzaj zadania i kierunki pomocy

1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

1)      kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2)      kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

3)      kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

4)      kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

5)      kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

6)      kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

2. W regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego kierunku pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań” wskazane zostały:

1)      typy projektów;

2)      sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) w danym typie projektu.

3. W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:

1)      organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IX ust. 7 ogłoszenia o konkursie;

2)      zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Podmioty uprawnione do składania wniosków

1.      Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:

1)      organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;

2)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

 – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

2.      Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:

1)      posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2)      posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;

3)      prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień  ust. 4-5; organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 100.000 zł, z tym że jeżeli projekt dotyczy kierunku pomocy 3 maksymalna kwota dofinansowania o przyznanie której może ubiegać się ww. Wnioskodawca wynosi 50.000 zł;

4)      zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł – w przypadku wniosków dotyczących kierunku pomocy 6.

3.      W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5.

4.      Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres:

1)      co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);

2)      krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);

o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).

5.      W związku z postanowieniami ust. 4:

1)      jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);

2)      łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż przez okres 24 miesięcy – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.

6.  W przypadku wniosków wspólnych nie mają zastosowania postanowienia dotyczące maksymalnej kwoty dofinansowania, wskazane w ust. 2 pkt 3, o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w ust. 5.

Termin i zasady składania wniosków

1.  Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 11 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 10 października 2019 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

2.  Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

3.  Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

4.  Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.

5.  Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.

6.  Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu

  1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 100.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2020 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji.
  2. Dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji o dofinansowaniu realizacji projektów zgłoszonych w konkursie w ramach środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2019 r. na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji.
  3. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty, o której mowa w ust. 1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
  4. W ramach środków finansowych, o których mowa w ust. 1, ustala się następującą alokację:

1)      w przypadku kierunku pomocy 1 – 14% środków, o których mowa w ust. 1;

2)      w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% środków, o których mowa w ust. 1;

3)      w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% środków, o których mowa w ust. 1;

4)      w przypadku kierunku pomocy 4 – 3% środków, o których mowa w ust. 1;

5)      w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% środków, o których mowa w ust. 1;

6)      w przypadku kierunku pomocy 6 – 2% środków, o których mowa w ust. 1;

z uwzględnieniem postanowień ust. 5, 

5. W ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalone zostaną odrębne listy rankingowe dla następujących projektów:

1)      projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”;

2)      projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”;

3)      projekty, w których zgłoszone zostaną działania dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

4)      projekty, w których zgłoszone zostaną działania dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych;

5)      projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”;

6)      projekty dotyczące pozostałych zadań/działań niewymienionych w pkt 1-5.

6. W sytuacji, gdy suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty zaplanowanej na realizację konkursu, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na konkurs.

7. W przypadku, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych na dany kierunek pomocy będzie wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach złożonych w konkursie, zakładających realizację tego kierunku pomocy, Zarząd PFRON może dokonać korekty podziału środków na poszczególne kierunki, umożliwiającej wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie.

8. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o wydzieleniu maksymalnie 2% środków, ze środków przewidzianych na realizację konkursu, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów o znaczeniu strategicznym. Wniosek zweryfikowany pozytywnie pod względem merytorycznym może zostać zakwalifikowany na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym (lista ta jest niezależna od kierunku pomocy), jeżeli zgłoszony we wniosku projekt spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1)      zakłada realizację zadań związanych z ważnym interesem społecznym lub ważnym interesem publicznym;

2)      zakłada podjęcie próby innowacyjnego podejścia i rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych;

3)      zakłada realizację szczególnie istotnego problemu, z punktu widzenia celów konkursu, służącego perspektywie zmiany społecznej;

4)      ma być realizowany przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej (realizacja projektu ma służyć ożywieniu i wzrostowi potencjału lokalnej społeczności);

5)      ma być realizowany przez podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w zadaniach i programach PFRON, z uwzględnieniem zasad wyrównywania szans, startu i traktowania;

6)      ma być realizowany przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, posiadający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub w wymiarze makrospołecznym – który jako jedyny zapewnia możliwość realizacji zadania publicznego.

9. Zakwalifikowanie wniosku do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym następuje na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.

Reklama