Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Kampanie informacyjno-edukacyjne”

Reklama
Nabór od 09.09.2019 do 30.09.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Termin realizacji zadania: od 31 października do 31 grudnia 2019 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego żadnych środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Beneficjentami niniejszego zadania publicznego mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

2. Oferent/ci zobowiązany/ni jest/są także do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

3. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne przygotowane w ramach realizacji ww. zadania publicznego muszą być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 275/2018 z dnia 02.02.2018r. w sprawie stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne oraz partnerów i beneficjentów środków miejskich.

4. Współpraca przy realizacji ww. zadania publicznego winna być oparta jest na zasadach wzajemnego zaufania z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji.

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

1. Promocja idei i zasad tworzenia projektów partnerskich organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Kraków zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi” dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

2. Informowanie o zasadach powoływania i funkcjonowania w Krakowie Komisji Dialogu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1a. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla przedstawicieli trzeciego sektora działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie procedury zawierania projektów partnerskich pomiędzy Miastem Kraków a organizacjami pozarządowymi;

1b. opracowanie i konografiki procedury zawierania ww. projektów partnerskich i przekazanie Gminie Miejskiej Kraków opracowanych materiałów celem zamieszczenia w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych;

2. przygotowanie materiałów informacyjnych dot. działalności w Krakowie Komisji Dialogu Obywatelskiego w celu publikacji w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych;

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 30 września 2019r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – ul. Jana Dekerta 24 do godz. 15.00 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama