Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 10.09.2019 do 01.10.2019 23:59
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemia Gotyku”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 56 610 80 17, 607 745 091. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com, w biurze LGD „Ziemia Gotyku” oraz na stronie http://www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny
Łączny budżet nieznany
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. PLN
Bezrobotni, Dorośli
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 3/2019 Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-309/19

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR: 3.Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.2.1. Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
  1. ) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
  2. ) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
  3. ) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 474 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 11 850,00 zł

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 zł netto

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 10.09.2019 r. do 01.10.2019 r. do godz. 15.30

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Ziemia Gotyku”, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy składać w dniach od 10.09.2019 r. do 01.10.2019 r. do godz. 15.30

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD): osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji.

Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców z obszaru Gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemia Gotyku”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 56 610 80 17, 607 745 091.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie *www.lgd.ziemiagotyku.com*, w biurze LGD „Ziemia Gotyku” oraz na stronie *http://www.mojregion.eu* w zakładce Regionalny Program Operacyjny

Reklama