Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej: Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i...

Reklama
Trwa konkurs POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej: Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym
Nabór od 30.09.2019 do 16.10.2019 12:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl Informacje dotyczące konkursu: Anna Grzelka, nr telefonu: 22 661 19 26: adres e-mail: anna.grzelka@mrpips.gov.pl
Łączny budżet 6,792 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP:

1. administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane

2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

3. stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

4. organizacje pozarządowe

5. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

6. podmioty ekonomii społecznej

7. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

8. związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości

9. samorząd gospodarczy i zawodowy

10. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

11. uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym

12. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

13. przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 6 791 950,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Reklama