Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej: Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym

Reklama
Nabór od 30.09.2019 do 16.10.2019 12:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl Informacje dotyczące konkursu: Anna Grzelka, nr telefonu: 22 661 19 26: adres e-mail: anna.grzelka@mrpips.gov.pl
Łączny budżet 6,792 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP:

1. administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane

2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

3. stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

4. organizacje pozarządowe

5. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

6. podmioty ekonomii społecznej

7. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

8. związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości

9. samorząd gospodarczy i zawodowy

10. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

11. uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym

12. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

13. przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 6 791 950,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Reklama