Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 30.08.2019 do 23.09.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1) i 32) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

NAZWA ZADANIA

Zakup nowego wyposażenia w celu podniesienia standardów obsługi osób bezdomnych wymagających wsparcia osób trzecich na terenie Gminy Miasto Szczecin, wobec których prowadzone są działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Maksymalna wysokość środków publicznych Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 60 000,00 zł (słownie złotych brutto: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Środki przyznane na realizację zadania publicznego w formie dotacji w 2019 roku muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 23.09.2019 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.

W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama