Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osob z niepełnosprawnością intelektualną

Reklama
Nabór od 30.08.2019 do 10.09.2019 09:43
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 65 tys. PLN
Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osob z niepełnosprawnością intelektualną.

Nr konkursu: KZP/ ZS / III /  14 /2019

GMINA MIASTA RADOMIA

reprezentowana przez

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w 2019r.

Rodzaj zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

priorytetowe zadanie publiczne realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:

realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonywania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

Tytuł zadania: Zapewnienienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku: 65.000 zł

Termin realziacji zadania: lipiec - grudzień 2019r.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688),  zwane dalej „oferentami”.
 2. Dotację na realizację zadania otrzymują oferenci, których oferty zostaną uznane  za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja jest przeznaczona na powierzenie wykonywania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.
 6. W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do wypełnienia w generatorze wniosków nowej, zaktualizowanej oferty i przesłanie jej elektronicznie oraz wydrukowanie i dostarczenie w formie papierowej.
 7. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a oferentem.
 8. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.
 9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana jedna oferta.
 10. Dopuszcza się stosowanie nazw własnych zadania (jako dopisek po tytule zadania).
 11.  Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w kalkulacji przewidywanych kosztów, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji.

 

II. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie wskazanym w ogłoszeniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.
 2. Adresatami zadania winny być osoby, będące mieszkańcami Miasta Radomia, powyżej 18-go roku życia z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzice lub opiekunowie.
 3. Opieka wytchnieniowa obejmować będzie okresowe - całodobowe lub godzinowe przebywanie osób powyżej 18-go roku życia z niepełnosprawnością intelektualną pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez ich rodziców lub opiekunów.
 4. Realizatorem zadania może być oferent, który posiada niezbędną bazę lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (własną lub potwierdzoną umową użyczenia, najmu), w ofercie dopuszcza się uwzględnienie kosztów mediów oraz kosztów czynszu za lokal.
 5. Oferent realizujący zadanie zapewnia kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania.
 6. Opieka wytchnieniowa będzie sprawowana w soboty od godziny 9-ej do niedzieli do godziny 21-ej.
 7. Oferent w trakcie sprawowania opieki zapewnia wyżywienie.
 8. Oferent powinien przedstawić w ofercie projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”.
 9. Oferent obowiązany jest posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami powyżej 18-go roku życia z niepełnosprawnością intelektualną.
 10. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

    

III. Termin i warunki składania ofert:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie oferty w generatorze wniosków, która jest dostępna na stronie internetowej: www.witkac.pl, przesłanie jej elektronicznie za pomocą generatora oraz wydrukowanie i złożenie jej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku.      
 2. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w jeden z n/w sposobów:
 1. osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 53, p.182;
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53.

UWAGA!

     O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

3. Jedna organizacja może złożyć  1 ofertę w ramach zadania.

4. Czytelnie wypełniona oferta musi być zgodna z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

5. Oferta powinna być złożona wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie na której powinny znajdować się następujące informacje:

 1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta;
 2. numer konkursu;
 3. rodzaj zadania publicznego zgodny z rodzajem podanym w ogłoszeniu;
 4. tytuł zadania;
 5. nazwa własna zadania (jeśli została nadana);
 6. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji;
 7. suma kontrolna oferty.

6. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 - j.t.).

Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone „ * ” oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

 

IV. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu.

        1) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od daty jego wystawienia odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego;

        2) w przypadku pozostałych podmiotów - inne dokumenty właściwe dla podmiotu;

        3) w przypadku podmiotów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające:

 1. nazwę rejestru (np. Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia);
 2. numer pozycji pod którym podmiot został wpisany;
 3. imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania
  zobowiązań majątkowych;
 4. sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym.

       4) w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość 

          prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu.

     2. Aktualny statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych  nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego).

 

Dodatkowo:

W przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem oferenta, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta wraz z potwierdzeniem o wniesionej opłacie skarbowej.

 

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

 

UWAGA:

 • Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem na dzień … ” przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę).
 • Dokumenty powinny być spięte w jedną całość.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Radomia.
 2. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 3. Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: jawnym i niejawnym.
 4. Komisja w ramach konkursu ocenia oferty w skali od 1 do 30 punktów.
 5. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Prezydenta Miasta Radomia.
 7. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.
 8. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

 

VI. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone po terminie.
 2. Nie przesłane za pomocą generatora w wersji elektronicznej.
 3. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Których otrzymane sumy kontrolne w wersji elektronicznej i papierowej nie są zgodne.
 5. Dotyczące zadania niezgodnego z  ogłoszeniem konkursowym.
 6. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji.
 7. Złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie).
 8. Nie podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, KRS, innym rejestrze lub dokumencie.
 9. Z innych powodów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Niekompletne (brak załączników).
 11. Niespełniające wymogów zawartych w części III ust. 5 niniejszego ogłoszenia odnoszącego się do sposobu oznaczenia koperty.
 12. Wypełnione niepoprawnie, brak skreśleń w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” oraz brak żądanych informacji.

Dotacja udzielana na realizację zadań objętych niniejszym konkursem nie może być przeznaczona na dofinansowanie prowadzonej przez oferenta działalności gospodarczej.

 

VII. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Wartość merytoryczna - liczba przyznanych punktów (łączna wartość punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej określana jest każdorazowo przez komisję konkursową).
 2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.
 3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności z harmonogramem (zakresem rzeczowym zadania).
 4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie.
 5. Możliwość realizacji zadania z punktu widzenia zasobów rzeczowych i osobowych.
 6. Ocena realizacji zleconego zadania publicznego w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Inne ważne informacje:

 1. Oferenci zobowiązani są do:
  1. Wypełnienia w generatorze wniosków nowej zaktualizowanej oferty i przesłania jej elektronicznie oraz wydrukowania i dostarczenia w formie papierowej w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
  2. Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania.
  3. Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
  4. Oferenci wyłonieni w drodze konkursu, którym przyznano dotację, zobowiązani są pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania informacji o wsparciu finansowym realizacji zadania przez Gminę Miasta Radomia. Ponadto zgodnie z art. 4a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferenci są zobowiązani udostępniać informacje publiczne na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
  5. Przedstawiania na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu dokumentów celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
  6. Kontrola, o której mowa w pkt 5, nie ogranicza prawa Gminy Miasta Radomia do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

      2. Konkurs może być unieważniony jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

3. Ogłoszenie zawiera załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – wzór oferty;
 2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy;
 3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania;

 

4. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są:

 1. na stronie internetowej: www. witkac.pl,
 2. na stronie: www.bip.radom.pl w zakładce „Współpraca z NGO - Konkursy”,
 3. na stronie internetowej: www.radom.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Dokumenty do pobrania”,
 4. w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 53 p. 114 oraz pod numerami telefonu:  48 36 20 935 

 

IX.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasta Radomia w roku ogłoszenia   otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 2018 rok: dotacja w wysokości 0 zł; 2019 rok: dotacja w wysokości 0 zł.

 

X. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 688).
 2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019r., poz. 869).
 4. Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama