Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

IV. Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego

Reklama
Nabór od 29.08.2019 do 19.09.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 16,244 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: IV. Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

IV. Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.

 

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi:
w 2019 roku wynosi:   2.494,00 zł.
w 2020 roku wynosi: 13.750,00 zł.

 

1. Cel zadania: polepszenie jakości życia najuboższych mieszkańców Gdańska poprzez wsparcie w zaspokojeniu potrzeb żywieniowych

2. Planowane rezultaty:
1) zapewnienie wsparcia żywnościowego dla x osób;;
2) przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla x osób;
3) % adresatów zadania, którzy pozytywnie oceniają otrzymane wsparcie (min. 40%).

3. Termin realizacji zadania: listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal/lokale będący/będące w dyspozycji Oferenta, znajdujący/znajdujące się na terenie Miasta Gdańska.

5. Adresaci: około 1 100 osób będących mieszkańcami Gdańska skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

6. Zakres zadania:
1) prowadzenie punktu dystrybucji żywności pozyskiwanej z POPŻ FEAD 2014-2020 i innych źródeł oraz prowadzenie działań towarzyszących dla beneficjentów zadania np. warsztaty;
2) Oferent musi dysponować:
a) zasobami lokalowymi niezbędnymi do magazynowania i wydawania żywności,
b) zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do realizacji zadania;
3) pozyskiwanie żywności w ramach POPŻ FEAD 2014-2020 oraz od partnerów, firm producenckich i podmiotów zaangażowanych we wsparcie mieszkańców Gdańska;
4) transport, rozładunek, magazynowanie i dystrybucja pozyskanej żywności;
5) prowadzenie działań towarzyszących np. warsztaty edukacyjne dla klientów;
6) współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR w zakresie świadczonego wsparcia i włączenia społecznego;
7) prowadzenie dokumentacji, w tym m.in.: listy skierowanych beneficjentów, listy pokwitowań odbioru żywności, sprawozdania;
8) informowanie beneficjentów o terminie i miejscu wydawania żywności zgodnie z planem dostaw

7. Wymagania kadrowe: personel świadczący usługę oraz zaplecze techniczne musi spełniać warunki stawiane przy przechowywaniu żywności.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;
2) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wskazanego lokalu do przechowywania żywności;
3) wzór ankiety oceniającej jakość świadczonego wsparcia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama