Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

III. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby...

Reklama
III. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione
Nabór od 29.08.2019 do 19.09.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 257,955 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 257,955 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

III.  Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2019 roku wynosi: 257 955,00 zł

1. Cel zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska z niepełnosprawnościami, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Planowane rezultaty:
1) liczba osób, które skorzystają z usług opiekuńczych;
2) liczba zrealizowanych godzin.

3. Termin realizacji zadania: październik – grudzień 2019 r.

4. Miejsce realizacji zadania: Gdańsk – w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług.

5. Adresaci: mieszkańcy Miasta Gdańska, osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spełniające kryteria uczestnictwa w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019-r, którym została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych.

6. Zakres zadania:
1) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, dla osób biorących udział w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
2) usługi opiekuńcze będą realizowane w podziale na 2 obszary i obejmować będą następującą planowaną liczbę godzin:
a) obszar I - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 6 i 9 w wymiarze ok. 3 303 godziny (95 787,00 zł),
b) obszar II - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 3, 5 i 8 w wymiarze ok. 5 592 godzin (162 168,00 zł),
Rejonizacja CPS jest dostępna na stronie www.mopr.gda.pl;
3) wykonywanie usług opiekuńczych 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00, zgodnie ze zleceniem;
4) pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług opiekuńczych bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej pomocą).

7. Wymagania kadrowe:

 

1) zabezpieczenie kadry z przygotowaniem zawodowym umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych;
2) w ramach kadry obsługującej zadanie zabezpieczenie koordynatora zadania, który będzie odpowiedzialny za właściwą realizację zadania, w tym za kontakty z pracownikami właściwych CPS MOPR w Gdańsku;
3) każda osoba realizująca usługi powinna być w wieku przedemerytalnym przez cały okres obowiązywania umowy. Natomiast w przypadku przekroczenia wieku emerytalnego osoby powinny posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy w charakterze opiekunki/opiekuna..

8. Zastrzeżenia:
1) Oferent do każdego obszaru wymienionego w ust. 6 pkt 2 składa oddzielną ofertę;
2) osoby realizujące usługi opiekuńcze powinny kierować się wskazaniami i zasadami opisanymi w Standardach Usług Opiekuńczych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego załącznika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz wprowadzenia do użytku nowych dokumentów w każdym momencie trwania umowy dotyczących zlecania, przyznawania i rozliczania usług opiekuńczych;
3) Oferent powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu usług opiekuńczych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama