Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

III. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby...

Reklama
III. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione
Nabór od 29.08.2019 do 19.09.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 257,955 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 257,955 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

III.  Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2019 roku wynosi: 257 955,00 zł

1. Cel zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska z niepełnosprawnościami, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Planowane rezultaty:
1) liczba osób, które skorzystają z usług opiekuńczych;
2) liczba zrealizowanych godzin.

3. Termin realizacji zadania: październik – grudzień 2019 r.

4. Miejsce realizacji zadania: Gdańsk – w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług.

5. Adresaci: mieszkańcy Miasta Gdańska, osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spełniające kryteria uczestnictwa w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019-r, którym została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych.

6. Zakres zadania:
1) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, dla osób biorących udział w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
2) usługi opiekuńcze będą realizowane w podziale na 2 obszary i obejmować będą następującą planowaną liczbę godzin:
a) obszar I - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 6 i 9 w wymiarze ok. 3 303 godziny (95 787,00 zł),
b) obszar II - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 3, 5 i 8 w wymiarze ok. 5 592 godzin (162 168,00 zł),
Rejonizacja CPS jest dostępna na stronie www.mopr.gda.pl;
3) wykonywanie usług opiekuńczych 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00, zgodnie ze zleceniem;
4) pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług opiekuńczych bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej pomocą).

7. Wymagania kadrowe:

 

1) zabezpieczenie kadry z przygotowaniem zawodowym umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych;
2) w ramach kadry obsługującej zadanie zabezpieczenie koordynatora zadania, który będzie odpowiedzialny za właściwą realizację zadania, w tym za kontakty z pracownikami właściwych CPS MOPR w Gdańsku;
3) każda osoba realizująca usługi powinna być w wieku przedemerytalnym przez cały okres obowiązywania umowy. Natomiast w przypadku przekroczenia wieku emerytalnego osoby powinny posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy w charakterze opiekunki/opiekuna..

8. Zastrzeżenia:
1) Oferent do każdego obszaru wymienionego w ust. 6 pkt 2 składa oddzielną ofertę;
2) osoby realizujące usługi opiekuńcze powinny kierować się wskazaniami i zasadami opisanymi w Standardach Usług Opiekuńczych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego załącznika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz wprowadzenia do użytku nowych dokumentów w każdym momencie trwania umowy dotyczących zlecania, przyznawania i rozliczania usług opiekuńczych;
3) Oferent powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu usług opiekuńczych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama