Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

II. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego poprzez zabezpieczenie miejsc w ośrodku wsparcia...

Reklama
II. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego poprzez zabezpieczenie miejsc w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym
Nabór od 29.08.2019 do 19.09.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 28,08 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 28,08 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego poprzez zabezpieczenie miejsc w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

Zadanie zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

II. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego poprzez zabezpieczenie miejsc w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2019 roku wynosi: 28 080,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie miejsc pobytu całodobowego w ramach usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę:
1) nad dziećmi z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
2) nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców Gdańska.

2. Planowane rezultaty:
1) liczba osób, które skorzystają z usługi całodobowej opieki wytchnieniowej;
2)% członków rodzin lub opiekunów, którzy deklarują, że odpoczęli dzięki uzyskanemu wsparciu w opiece nad osobą zależną, na podstawie stworzonej ankiety;

3. Termin realizacji zadania: październik – grudzień 2019 r.

4. Miejsce realizacji zadania:lokale znajdujące się w dyspozycji Oferenta, przystosowane do prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnościami, w formach pobytu całodobowego - w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu lub w mieszkaniach chronionych
(w przypadku mieszkań chronionych wyłączona jest możliwość pobytu dzieci).

5. Adresaci: członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkańcy Miasta Gdańska.

6. Zakres zadania:

1) zapewnienie ok 156 osobodni pobytu w ramach usługi opieki wytchnieniowej realizowanej w oparciu o Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019;

2) zadanie polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego poprzez zabezpieczenie miejsc w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, m.in. w związku z potrzebą załatwienia przez opiekuna codziennych spraw, potrzebą odpoczynku, z uwagi na pilne nieoczekiwane zdarzenia losowe;

3) usługa powinna być realizowana w ośrodku wsparcia, w tym w środowiskowym domu samopomocy posiadającym miejsca całodobowego pobytu lub mieszkaniu chronionym we wszystkie dni tygodnia, w maksymalnym wymiarze do 14 dni/osobę;

4) czas i zakres usługi ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb opiekuna oraz osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem maksymalnej liczby dni przysługujących jednej osobie;
5) usługa opieki wytchnieniowej realizowana jest w zależności od potrzeb w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:
a) usługi opiekuńczej, w tym zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
b) usługi specjalistycznej, czyli usługi dostosowanej do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W ramach usług specjalistycznych prowadzone są treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym;
6) usługa obejmuje zapewnienie wyżywienia odpowiednio do potrzeb
7) prowadzenie dokumentacji realizowanego zadania, w tym ewidencji wykorzystanych dni dla korzystających z usług opieki wytchnieniowejł
8) przygotowanie regulaminu z uwzględnieniem wykazu praw i obowiązków wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej (do akceptacji Organizatora konkursu po wyłonieniu podmiotu).

 

7. Wymagania kadrowe:
1) usługę opieki wytchnieniowej należy realizować w formie:
a) usług opiekuńczych - osoba bezpośrednio realizująca usługę powinna posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, asystenta osoby z niepełnosprawnościami bądź kwalifikacje potwierdzone ukończeniem kursu dla opiekunów (kursu sióstr pogotowia PCK bądź innego równoważnego),
b) usług specjalistycznych - osoba bezpośrednio realizująca usługę musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem, w którym będzie realizowane zadanie;
2) wzór ankiety określającej deklarację członków rodzin lub opiekunów że odpoczęli dzięki uzyskanemu wsparciu w opiece nad osobą zależną.

9. Zastrzeżenia:
1) rekrutacja odbywać się będzie we współpracy z MOPR w Gdańskuł
2) Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
3) Oferent gwarantuje stałą obecność opiekuna podczas realizacji zadania;
4) Zleceniodawca będzie przekazywał środki za rzeczywiście zrealizowane dni usług opieki wytchnieniowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama