Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Marszałkowskie Dni dla Zdrowia – profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 29.08.2019 do 20.09.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie promocji zdrowia realizację zadania pn. Marszałkowskich Dni dla Zdrowia – profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.

Zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar

  1. rekrutacja i wyłonienie uczestników min. 20 spotkań informacyjno-edukacyjnych (min. 1 w każdym powiecie), tj. min. 1000 osób – dzieci i młodzieży do 16 r.ż., oraz ich rodziców/opiekunów oraz kadrę pedagogiczną placówek oświatowych,
  2. przeprowadzenie min. 20 spotkań informacyjno-edukacyjnych – wykładów dla rodziców oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci w zakresie: wad wzroku oraz profilaktyki zdrowia psychicznego – których celem będzie edukacja oraz uświadomienie potrzeby ochrony zdrowia i wsparcia rozwoju dziecka, 
  3. elementem dodatkowym działań edukacyjnych będzie przeprowadzenie badań przesiewowych wzroku wraz z informacją zwrotną dot. dalszego postępowania w zakresie wykrytych wad, 
  4. Organizator zapewni podczas spotkań zdrowy poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania. 

Celem zadania poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku do lat 10, poprzez wzrost poziomu wiedzy u uczestników spotkań na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku oraz leczenia wad wzroku.

Dla zapewnienia wysokiej jakości wsparcia dopuszcza się możliwość sfinansowania rozwiązań umożliwiających realizację działania np. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019.

  1. Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do 70 000 zł.
  2. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
  3. Podaje się do wiadomości, że Zarząd Województwa nie organizował tego typu zadań w roku 2018 oraz w roku 2019. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadań publicznych przez Podmioty w roku (ogłoszenia konkursu) 2019 wyniosła 0 zł i w roku (poprzednim) 2018 wyniosła 0 zł.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa wspierania aktywności społecznej dotyczącej polepszania jakości życia mieszkańców regionu w zakresie zdrowia, polityki społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 20 września 2019 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu/sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO w Opolu, ul. Hallera 9, w Opolu*.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu/ jednostki organizacyjnej.

Reklama