Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”

Reklama
Nabór od 29.08.2019 do 17.09.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 17,44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa zadania

„Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego szkolenia wyjazdowego dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do podejmowania poniższych działań:

1) przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia wyjazdowego (2 noclegi) dla grupy uczestników wskazanych przez Zleceniodawcę, 2 grupy po 15 osób (łącznie dla 30 osób), zajęcia mają trwać łącznie 22 godziny lekcyjne dla każdej grupy;

2) przeprowadzenie ankiety potrzeb szkoleniowych, które zostaną uwzględnione

w uszczegółowieniu programu szkolenia;

3) prowadzenie listy obecności na szkoleniach z podziałem na każdy dzień szkolenia,

4) opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej ze szkolenia (po zakończonym szkoleniu) wraz z opracowaniem raportu z ewaluacji;

5) opracowanie szczegółowego programu szkolenia z uwzględnieniem celów zadania, z podziałem na dni szkolenia, czas trwania poszczególnych części szkolenia, formy prowadzonego szkolenia oraz osób prowadzących szkolenie;

6) opracowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia;

7) zapewnienie trenerów do prowadzenia szkoleń, którzy winni legitymować się wykształceniem wyższym, certyfikatem/zaświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia, doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata;

8) szkolenie winno być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych form, np. symulacje, praca w grupie; wykład może być prowadzony jedynie w minimalnym zakresie wprowadzenia do tematu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

9) zapewnienie uczestnikom szkolenia przewozu ze Szczecina do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem;

10) zapewnienie uczestnikom szkolenia pełnego wyżywienia, tj. minimum 2 kolacji, 2 śniadań, 3 obiadów, przerw kawowych każdego dnia; z możliwością wyboru dania dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych;

11) *zapewnienie zakwaterowania uczestnikom szkolenia w hotelu o standardzie maksymalnie 3, miejsce zakwaterowania winno być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pokoje maksymalnie 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym; sale szkoleniowe zapewniające efektywną wentylację;

12) wystawienie uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu;

13) podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, w ramach działań informacyjnych, promocyjnych oraz merytorycznych, do informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami promowania projektu określonymi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie https://www.wup.pl/rpo/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/

3. Cele zadania:

Zadanie z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny wskazanych przez Zleceniodawcę w zakresie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego z zakresu wsparcia rodziny w szczególności:

1) dialog motywacyjny,

2) przepisy prawa w zakresie wsparcia rodziny (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

3) skuteczna komunikacja,

4) diagnoza sytuacji rodziny pod kątem tworzenia planu pracy z rodziną.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Maksymalna wysokość środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 wynosi 17 440, 00 zł (słownie złotych brutto: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

2. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 października 2019 roku.

3. **Szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 17.09.2019.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.

W przypadku braku adresu mailowego, Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama