Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs dotacyjny: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Reklama
Nabór od 02.09.2019 do 30.09.2019 23:59
Fundacja PZU
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja PZU rozpocznie 2 września 2019 r nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Z Fundacją PZU po lekcjach”, którego celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić -współpracę ze: (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi), zaangażowanie środowiska lokalnego (np.organizacja akcji podsumowującej projekt)oraz edukację rówieśniczą.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 8 miesięcy, od 04.11.2019 r. do 30.06.2020 r. z możliwością przedłużenia projektu o okres wakacyjny tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50000,00 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum10% wartości Dotacji.

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.09.2019 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

Źródło: Fundacja PZU
Reklama