Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs dotacyjny: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Reklama
Nabór od 02.09.2019 do 30.09.2019 23:59
Fundacja PZU
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja PZU rozpocznie 2 września 2019 r nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Z Fundacją PZU po lekcjach”, którego celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić -współpracę ze: (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi), zaangażowanie środowiska lokalnego (np.organizacja akcji podsumowującej projekt)oraz edukację rówieśniczą.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 8 miesięcy, od 04.11.2019 r. do 30.06.2020 r. z możliwością przedłużenia projektu o okres wakacyjny tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50000,00 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum10% wartości Dotacji.

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.09.2019 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

Źródło: Fundacja PZU
Reklama