Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

II. Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów

Reklama
Nabór od 29.08.2019 do 19.09.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 186,7 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

II.  Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów.
Zadanie realizowane w formie pilotażu.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi 186.700,00 zł w tym:
w 2019 roku – 70.000,00 zł;
w 2020 roku – 116.700,00 zł.

1. Cel zadania: dotarcie do gdańskich seniorów z bezpłatną pomocą przy naprawie drobnych usterek domowych.

2. Planowane rezultaty:
1) naprawa X usterek /m-c (min. 130);
2) x osób korzystających z usługi;
3) funkcjonowanie specjalnego numeru telefonu do obsługi projektu, obsługiwanego od poniedziałku do piątku przez x godz. dziennie (min. 6 godz.);
4) pozytywna ocena jakości świadczonych usług przez x % adresatów (skala oceny).

3. Termin realizacji zadania: 1 październik 2019 r. – 31 maj 2020 r.

4. Miejsce realizacji zadania: Gdańsk – w miejscu zamieszkania seniorów.

5. Adresaci: Seniorzy będący osobami samotnymi, niesamodzielnymi, które ukończyły 75 rok życia, na stałe zamieszkują w Gdańsku i które we własnym zakresie
i własnym staraniem nie są w stanie wykonać żądanej usługi.

6. Zakres zadania:

 

1) realizacja usługi, której przedmiotem są drobne, bezpłatne usługi naprawcze w mieszkaniu seniora, zgodnie z założeniami Regulaminu korzystania z usługi stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego załącznika;
2) w ramach projektu wybrany Oferent doszczegółowi katalog napraw, które obejmować będzie usługa. Poprzez drobne naprawy i usługi, które powinny być dostępne dla seniorów rozumie się:
a) usługi niewymagające dużych nakładów finansowych,
b) usługi niewymagające specjalistycznych uprawnień,
c) usługi niewymagające natychmiastowej interwencji;
3) Oferent zostanie zobowiązany do uruchomienia specjalnego numeru telefonu do obsługi projektu (obsługiwanego od poniedziałku do piątku min. 6 godz. dziennie), który będzie podawany we wszystkich materiałach promocyjnych jako numer kontaktowy. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator umówi wizytę pracownika technicznego w celu naprawy usterki;
4) zabezpieczenie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania usług. Przy realizacji usługi w ramach jednego zgłoszenia koszt zakupu materiałów nie może przekroczyć 80,00 zł (brutto). Koszt zakupu materiałów przekraczający 80,00 zł należy do seniora. Realizator usługi zobligowany jest poinformować seniora o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przed przystąpieniem do wykonania usługi. Senior może zrezygnować ze świadczenia lub pokryć konieczną kwotę przekraczającą 80,00 zł. Usługa nie może być zrealizowana bez zaakceptowania przez seniora kosztów jej wykonania, które tę osobę obciążą. Środki finansowe pozyskane od seniorów w ramach kosztów usługi  (dopłaty do świadczenia usług) muszą zostać przeznaczone przez Oferenta na cele związane z realizacją projektu;
5) wybrany Oferent w ramach realizacji zadania odpowiedzialny będzie za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO);
6) prowadzenie bazy danych klientów programu. Oferent będzie zbierał jedynie dane zwykłe dotyczące uczestniczących w projekcie seniorów;
7) promocja, koordynacja, monitorowanie realizacji zadania, prowadzenie bazy danych seniorów, opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji (dokumenty uszczegółowiające zakres prac w poszczególnych mieszkaniach, formularz zgłoszenia usterki, itp.);
8) przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu realizowanego zadania. Ewaluacja końcowa powinna dotyczyć realizacji całego projektu ze wskazaniem wniosków i rekomendacji do dalszego działania. W raporcie ewaluacyjnym  znaleźć powinny się dane dotyczące: liczby zgłoszonych usterek, liczby przeprowadzonych napraw, liczby napraw zakończonych niepowodzeniem wraz z podaniem przyczyny, rodzaju najczęściej prowadzonych napraw

 

7. Wymagania kadrowe:
1) zatrudnienie personelu do koordynacji działań, który będzie zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń poszczególnych usterek;wymagane minimum 3-letnie doświadczenie Organizacji w pracy z osobami z niepełnosprawnością;
2) zapewnienie personelu do obsługi technicznej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama