Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

I. Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 29.08.2019 do 19.09.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 131,52 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

I. Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi 131.520,00 zł w tym:
w 2019 roku – 54.360,00 zł (w tym: 51.500,00 zł na wyposażenie mieszkania);
w 2020 roku – 77.160,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

1. Cel zadania: Podniesienie/utrzymanie umiejętności i odpowiedzialności uczestników za zabezpieczenie swoich potrzeb mieszkaniowych, rodzinnych, zdrowotnych umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

2. Planowane rezultaty:
1) zapewnienie wsparcia przez x godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu;
2) wzrost o x % umiejętności uczestników umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (skala oceny).

3. Termin realizacji zadania: grudzień 2019 – 31 grudzień 2020 r.

4. Miejsce realizacji zadania: mieszkanie przeznaczone na cele mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujące się w zasobach Miasta Gdańska, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

5. Adresaci: Cztery osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji, mieszkańcy Gdańska. Kandydaci do udziału w projekcie  rekomendowani są przez organizację pozarządową lub/i pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje MOPR na podstawie opinii Komisji Kwalifikującej do mieszkań wspomaganych,
w skład której wchodzą przedstawiciele MOPR i organizacji pozarządowej.

6. Zakres zadania:
1) zakup w 2019 roku wyposażenia do mieszkania chronionego zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego załącznika. W związku z dofinansowaniem zakupu wyposażenia z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w celach sprawozdawczych, konieczne jest przedłożenie faktur za zakup wyposażenia najpóźniej do 10 stycznia 2020 roku;
2) zakupione wyposażenie, za wyjątkiem drobnych przedmiotów gospodarstwa domowego, stanowi integralną część mieszkania przez okres min. 5 lat;
3) w pierwszym miesiącu realizacji projektu przewiduje się czas na rekrutację uczestników, opracowanie indywidualnych programów wsparcia oraz prowadzenie działań wspierających również w dotychczasowym miejscu zamieszkania;
4) od 1 stycznia 2020 roku zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla 4 osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniu chronionym wspieranym, w wymiarze nie krótszym niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu;
5) charakter placówki oraz standardy świadczonych usług określono w aktach wykonawczych dot. mieszkań chronionych (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych);
6) stosowanie uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXI/869/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku;
7) weryfikacja wywiązywania się mieszkańca z odpłatności za pobyt w mieszkaniu;
8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. dzienników zajęć, indywidualnych programów wsparcia, wykazu kadry realizującej zadanie);
9) ewaluacja postępów w aktywizacji uczestników projektu.

7. Uwaga: wymagane minimum 3-letnie doświadczenie Organizacji w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama