Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka
Nabór od 22.08.2019 do 19.09.2019 15:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 3,3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań kierowane do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat: działania opiekuńczo-wychowawcze,  specjalistyczne, socjalne, edukacyjne, profilaktyczne i  inne.

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt będzie  realizowany. Projekt zakładać musi zatem dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi
i niepublicznymi, działającymi na jego obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów.

 

Projekt ma na celu zwiększenie  szans  rozwojowych  dzieci  w  wieku  0–6  lat  i  ich  rodziców  poprzez  wzmocnienie więzi rodzinnych, kompetencji  społecznych,  opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie  edukacyjne  i  psychologiczne  rodziców oraz zwiększenie efektywności i spójności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz rodzin z dziećmi do lat 6.

 

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną Kluby dla Rodzin – jako miejsca integracji i przestrzeni wymiany doświadczeń oraz spotkań dla rodzin z dziećmi w wieku
0–6 lat, gdzie rodziny wraz z dziećmi skorzystają z oferty udziału w realizowanych zajęciach. Działania podejmowana przez Kluby dla Rodzin mają służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, wsparciu edukacyjnemu i psychologicznemu, integracji rodzin i podnoszeniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów. Świadomość rodziców i opiekunów, zwłaszcza z niższym poziomem wykształcenia odnośnie wiedzy i umiejętności psychospołecznych w wychowywaniu dzieci jest niska. Dlatego niezwykle ważne jest podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi rodzinnch. Działania realizowane w ramach projektu mają wzmocnić rodzinę i jej więzi m.in. poprzez podniesienie kompetencji społecznych oraz opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów, a także zwiększyć szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku 0-6 lat. Podnoszenie kompetencji społecznych powinno dokonywać się przy wykorzystaniu elastycznych form wsparcia rodziców i opiekunów. W projekcie powinny być wykorzystane działania, dzięki którym uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do pełnienia prawidłowych ról w rodzinie oraz ról społecznych. Wartością tego projektu jest nie tylko pomoc rodzinom, istotne znaczenie w prowadzonym projekcie mają działania wzmacniające więzi rodzicielskie, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców oraz tworzenie spójnego środowiska lokalnego jako kontekstu prawidłowego funkcjonowania rodzin.

 

Działania projektu powinny być tak zaplanowane, by nawiązywały do koncepcji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 (Cel III.3.1) oraz do Programu „Rodzina” na lata 2010 – 2020 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.

 

Treść działań wraz z opisem:

 1. Tworzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat tj. Klubów dla Rodzin jako  uzupełnienie oferty Lokalnych Systemów Wsparcia.
 2. Rozwijanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku 0-6 lat.
 3. Szkolenia i warsztaty pozwalające na zdobycie umiejętności potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie i w życiu społecznym w tym m.in. prowadzone w miejscach mających bezpośredni kontakt z rodziną np. żłobek, przedszkole.
 4. Warsztaty i procesy grupowe wzmacniające relacje i więzi rodzinne (w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie, wartości w rodzinie itp.) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania itp.).
 5. Warsztaty dla ojców mające na celu podkreślenie roli ojca w funkcjonowaniu rodziny i wychowaniu dziecka.
 6. Indywidualna, rodzinna i grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6 lat.
 7. Wsparcie specjalistyczne m.in. mediatora, logopedy, psychologa, terapeuty.
 8. Otwarte spotkania tematyczne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6, w tym warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
 9. Otwarte spotkania tematyczne dla rodzin oczekujących na dziecko.
 10. Pomoc asystenta wspierającego rodzinę w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych (zatrudniony na podstawie art. 190 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).   
 11. Aktywizacja rodziców małych dzieci do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej i innych rodziców.
 12. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, adekwatnych do wieku  dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny i psychospołeczny.
 13. Możliwość korzystania z oferty kulturalnej, sportowej, i edukacyjnej m.st. Warszawy w tym wykorzystanie lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy kultury, OSiR, inne).
 14. Stworzenie oferty edukacyjnej rozwijającej zainteresowania i talenty małych dzieci.
 15. Integracja międzypokoleniowa, wspomaganie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.
 16. Wyjazdy i wydarzenia integracyjne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów/rodzin.
   

Odbiorcy zadania:

Rodziny z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkające na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

Warunki obligatoryjne:

 1. Przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi
  i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (np. pedagog, psycholog, Ośrodek Pomocy Społecznej (kontrakt z OPS), utworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji dzieci do lat 6.
 2. Realizacja programu powinna opierać się na wcześniejszych doświadczeniach konsorcjów działających na wskazanych terenach w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia.
 3. Co najmniej 80 % odbiorców programu będą stanowiły rodziny/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat, które mieszkają na obszarach rewitalizowanych
  Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.
 4. Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną, dlatego możliwe jest włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, dostępnym na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa
 5. Prowadzenie Warszawskich Klubów dla Rodzin zgodnie ze standardami, które dostępne są na stronie: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl;
 6. Sieciowanie - wymiana doświadczeń, kontaktów i informacji w ramach konsorcjów (spotkania zespołów);
 7. Zadanie realizowane tylko na terenie m.st. Warszawy na rzecz ww. obszaru
  (z wyłączeniem wyjazdów i wycieczek dla rodziców z dziećmi);
 8. Prowadzenie dokumentacji do programu – listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć i inne;
 9. Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat, jako grupa wymagająca wsparcia;
 10. Dostosowanie intensywności wsparcia do różnych potrzeb odbiorców;
 11. W przypadku ofert wspólnej przedstawienie spójnego zarządzania projektem.
 12. Korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych oferowanego przez miasto (system monitoringu) oraz analiza zgromadzonych danych;
 13. W zakresie zasobów lokalowych oferent powinien dysponować lokalem zapewniającym odpowiedni komfort realizowanych działań.

Dodatkowe oczekiwania:

Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (ośrodek pomocy społecznej, żłobek, przedszkole, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne poradnie rodzinne i inne).

Możliwe jest pobieranie symbolicznej opłaty od uczestników za udział w określonych zajęciach.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama