Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie

Reklama
Nabór od 26.08.2019 do 30.09.2019 23:59
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Paweł Zań, tel. 22 622 02 09 wew. 15
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych? Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

W ramach Programu wsparcie otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast. Mieszkańcy wspólnie realizują projekty obywatelskie, które odpowiadają na ich lokalne potrzeby, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia, a w rezultacie przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

„Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w którym granty przyznawane są na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/. Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje, z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z 71 organizacji, w tym 10 Afiliowanych ODL i obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Do konkursu na Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

 • mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,
 • są gotowe, w oparciu o zasoby, doświadczenia i dokumenty programu „Działaj Lokalnie” z własnych środków przyznawać dotacje w lokalnych konkursach na inicjatywy obywatelskie na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają ODL już biorące udział w Programie: http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),
 • mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych i działają na rzecz rozwoju lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i wartościami „Działaj Lokalnie”,
 • posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,
 • współpracują z wieloma partnerami lokalnymi,
 • chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i korzystać z jej zasobów, a także otrzymać „seed granty” w wysokości do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych.

Dołączając do sieci ODL, Afiliowane ODL:

 • korzystają z rozpoznawalnej marki „Działaj Lokalnie”,
 • otrzymują wsparcie finansowe na organizację lokalnych konkursów grantowych w wysokości do 15 tys. zł,
 • mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi ODL,
 • biorą udział w licznych bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz corocznych ogólnopolskich zjazdach sieci ODL,
 • otrzymują dostęp do rozmaitych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i animowaniu społeczności lokalnych,
 • otrzymują dostęp do elektronicznego generatora, który pozwala w trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe,
 • mogą otrzymać dofinansowanie na organizację spotkań regionalnych ODL oraz na wizyty studyjne służące dzieleniu się dobrymi praktykami,
 • mogą korzystać z dostępnych w Programie funduszy (np. funduszu medialnego), brać udział w konkursach (np. na nagrodę za dobre praktyki ODL),
 • otrzymują wsparcie ekspertów oraz bieżące wsparcie merytoryczne ze strony ARFP.

Zainteresowanie organizacje mogą składać wnioski aplikacyjne do 30 września 2019 roku.

Więcej o naborze: http://dzialajlokalnie.pl/dolacz-afiliowanych-osrodkow-dzialaj-lokalnie/

Szczegółowych informacji o naborze udziela Paweł Zań, koordynator programu „Działaj Lokalnie”, tel. 22 622 02 09 wew. 15 oraz via e-mail p.zan@filantropia.org.pl

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Reklama