Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowiskach akademickich

Reklama
Nabór od 26.08.2019 do 12.09.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w2019roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowiskach akademickich.

W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,

2) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Wszystkie zadania wymienione w ust. 1 powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy”.

W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty:

1) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, (z zastrzeżeniem art.3 ust. 4ustawy o działalności z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 688);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018r. poz.1263z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia12.09.2019r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 w Opolu/sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3w Opolu (III piętro).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama